Mình thì lại nghĩ con đường ngắn nhất đối với bạn bây giờ là tìm một Công ty chuyên dạy về lập trình để được tư vấn đào tạo cụ thể. Chứ bạn mà tự nghiên cứu thì đúng là khá khó, vì học quản trị cơ sở...