Bác ơi không để link anh em đồng bọn biết link ở đâu, ko cho chèn link thì bác thêm cái dấm cách vào để anh em xóa đi mà vào link chứ