con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất là bạn thuê 1 Oracle DBA về làm cho bạn coi. khi mọi người về bạn hãy làm những gì mà DBA đó đã làm mà bạn thấy được http://ddth.com/images/icons/icon14.gif.
...