Bên iMIC mình có các chương trình Quản trị oracle (DBA) và Phát triển trên Oracle (Developer). Các bạn trong thành phố HCM có thể học trực tuyến qua skype do chuyên gia có chứng chỉ của Oracle dạy,...