Hiện tượng joomla hóa đây mà. Nhưng có cái hay, mấy anh tay mơ gà mờ cũng đi tư vấn khách hàng thiết kế web rồi về nhà tự mò joomla đem giao. Buồn, giá trị của lập trình viên thực sự đang gặp nhiều...