Dùng tay mà import đi pro, cách đo là nhanh nhat do