Dùng để khoe thì chán vì ng ngoài chẳng thể thấy nó quá khác biệt khi từ 6 lên 6s.
Dùng bình thường thì chẳng cần thiết phải đổi. Có chăng là từ 5 và 5s lên 6s.