Ko nhàm chán đâu vì ip nó là đẳng cấp rồi, người vn mình lại thích oai nữa