ặc, khai trương từ năm ngoái đến nay mà giờ vẫn không vào được là sao?