To ALL: Tuy là chương trình cho .NET nhưng thiết nghĩ anh em coi như buổi offline của DDTH đi, gặp nhau cho vui.