Java/.NET đều được. Nên theo 1 cái, nhưng vẫn biết chút đỉnh về cái kia để lỡ sa cơ xuống chó còn có đường kiếm cơm :D