Có thể do nhà mạng chặn :))
GA Việt dạo này thê thảm vl