nhà mình mạng VNPT cũng không vào nổi những trang web có gà. Load đến nửa tiếng cũng không vào nổi. Ức chế thật