.NET cũng đang là một chủ đề khá nóng. Mới đây nhất là .NET2 và ASP.NET2.0. Tui thêm một chủ đề nữa do pác Bienca, trainer lớp 101 FPT khởi xướng. Đó là Managed DirectX với C#....