Có lẽ là vì các anh em làm được một thời gian ngắn không đạt được kết quả như mong đợi nên gãy thôi. Dục tốc bất đạt!