Bài viết phải phù hợp với nội dung của website hay liên quan đến các nội dung chủ yếu của website mới được đánh giá cao