Bác ơi ! PC không phải để dùng cho Internet mà thôi, Nếu bác nói thế thì vào thời chưa có internet thì máy PC không hoạt động sao?
Với môt PC 386 không có internet tôi có thể làm nhiều chuyện tốt...