Trong quá trình cập nhật đã xảy ra lỗi. Chia buồn.
Kinh nghiệm là chặn hoàn toàn update cho nó lành.