Theo m bạn nến đăng ký học tại trung tâm đào tạo và pt công nghệ stanford. Ở đó giảng viên dạy nhiệt tình và hiệu quả lắm. Mà mỗi lớp có 5 tới 12 bạn thôi, rất thuận lợi cho việc trao đổi bài đấy....