bác chủ kiếm đâu đực những bức hình này vậy. Nhìn cũ mà phong cách. con người ta càng lớn càng muốn hoài niệm xưa cũ.