Cách của bạn ko ổn một chút nào cả.. không lẽ không bao giờ mình thay đổi được mật khẩu của SQL Server hay sao?