Đây là lần đầu tiên mình sử dụng SQL Server Management Studio Express để thao tác trên MS SQL Server 2005. KHi tạo một CSDL mới thì bị lỗi như sau (mình dùng chức năng "Copy message text" của ct...