"SQL Server Management Studio Express" chọn run as administrator là tạo đựoc liền nha. Mình cũng vừa bị lỗi này.