"SQL Server Management Studio Express" chọn run as administrator là tạo đựoc liền nha. Mình cũng vừa bị lỗi này.
"SQL Server Management Studio Express" chọn run as administrator là tạo đựoc liền...