Bạn hãy gỡ ra và cài lại. Trong quá trình cài đặt thì hãy chú ý đến mục username và password login