khi cài thì ông thiết lập mode chứng thực nào?
sql authentication
or
mix authentication mode
========
1 - phải log vào sql với user name và pass lúc cài nó hỏi.
2 - log vào win bằng cái...