PDA

View Full Version : giupem:quanlyphanmembumbibumbi
20-06-2006, 11:05
em muốn quản ký phâne mềm trên máy tính (dạng cây).dùng C# csdl :sqlserver mà chưa biết làm thế nào.giúp em vói