PDA

View Full Version : Cuộc khảo sát thực tế, rất đáng xemvo_danh
04-01-2006, 17:05
http://download.microsoft.com/download/1/8/a/18a10d4f-deec-4d5e-8b24-87c29c2ec9af/IDC-MS-MissionCritical-WW-261005.pdf

sme
04-03-2006, 10:27
đúng là đáng xem thật, cám ơn vo_danh nhiều