PDA

View Full Version : Ai biết giúp với - Hàm confỉm() javascriptAPOLO
15-11-2005, 17:44
Cho hỏi cách sử dụng hàm confỉm() trong javascript ????
<script>
function check()
{
confỉm("Bạn có ch8ác là xóa không ?");
// xuất hiện thông báo vơí hai nút OK và Cancel
// Nhưng làm sao để lấy được giá trị của OK và Canncel
// giúp tôi vơí

//Tôi muốn nếu OK thì
if(OK)
{
// Thực hiện xóa
}
else
//không xóa

}
</script>

ITbaby
15-11-2005, 18:14
Cho hỏi cách sử dụng hàm confỉm() trong javascript ????
<script>
function check()
{
confỉm("Bạn có ch8ác là xóa không ?");
// xuất hiện thông báo vơí hai nút OK và Cancel
// Nhưng làm sao để lấy được giá trị của OK và Canncel
// giúp tôi vơí

//Tôi muốn nếu OK thì
if(OK)
{
// Thực hiện xóa
}
else
//không xóa

}
</script>
Phải vầy nè :

if (confirm('Ban co muon xoa khong?'))
{
// Xoa
return true;
}
else
{
//không xoa
return false;
}

traitimsat7
13-01-2006, 19:26
đang cần cái nì, thank nhé, hình như ITBaby là dân Ninh bình à?

sinbad
19-02-2006, 07:02
<a href='đuonganfilexuly" onclick="return confirm('Ban co that su muon xoa?')">Xoa</a> <-- xong