PDA

View Full Version : Hướng dẫn thiết kế ứng dụng windows phone 7.hoabantrang117
09-08-2011, 11:18
Nếu bạn dự tính phát hành ứng dụng thông qua App Hub (http://create.msdn.com/en-US/), hướng dẫn thiết kế sau sẽ giúp bạn làm thế nào để thiết kế giao diện người dùng phù hợp.
UI Design and Interaction Guide for Windows Phone 7. (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=209104)

http://cC1.upanh.com/26.266.33476330.qHl0/microsoftword20110803abs.jpg
Một số bài viết tham khảo thêm:

Tối ưu hóa ứng dụng Windows Phone .7 (http://channel9.msdn.com/shows/Inside+Windows+Phone/Inside-Windows-Phone-03-Optimizing-Windows-Phone-Silverlight-applications/)
Bắt đầu phát triển ứng dụng WIndows Phone 7. (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff402535%28v=VS.92%29.aspx)
Xây dựng ứng dụng WIndows Phone 7.từ A-Z (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg680270(v=pandp.11).aspx)