PDA

View Full Version : Những điểm mới trong phát triển ứng dụng với Windows Phonehoabantrang117
05-08-2011, 14:31
-Xây dựng các ứng dụng hoặc trò chơi hấp dẫn trên Windows Phone 7 với Silverlight hoặc XNA và Windows Phone SDK 7.1 Beta 2
Những điểm mới trong Windows Phone SDK 7.1 Beta 2 (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff637516(v=VS.92).aspx)
Khả năng tương thích của các ứng dụng Windows Phone (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh202996(v=VS.92).aspx)
Danh sách các chủ đề How-to dành cho Windows Phone (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg278408(v=VS.92).aspx)

http://cC0.upanh.com/26.60.33264329.GvP0/anh1.jpg

Bắt đầu phát triển ứng dụng cho Windows Phone.
-Cùng tìm hiểu cách sử dụng Visual Studio 2010 và thiết bị giả lập Windows Phone để thiết kế, xây dựng, kiểm tra và tối ưu hóa các ứng dụng dành cho Windows Phone.
Xây dựng ứng dụng Silverlight đầu tiên cho Windows Phone (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff402526(v=VS.92).aspx)
Xây dựng game XNA đầu tiên cho Windows Phone (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff472340(v=VS.92).aspx)
Xây dựng ứng dụng đầu tiên kết hợp giữa Silverlight và XNA cho Windows Phone (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh202938(v=VS.92).aspx)

http://cC1.upanh.com/26.60.33264330.2tx0/anh2.jpg

Tài nguyên học tập.
-Nếu bạn đang tìm hiểu phát triển với Windows Phone hoặc bạn đang chuyển từ nền tảng khác sang Windows Phone, những tài nguyên dưới đây sẽ giúp bắt đầu nhanh chóng, bao gồm tài liệu, mã nguồn mẫu và videos.
If you are just learning Windows Phone development, or you are moving from another platform, these links can help you get started quickly. Find documentation, code samples, and videos to help you develop Windows Phone apps and games.

MSDN Documentation (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff402535(d=printer,v=VS.92).aspx#BKMK_Documentatio n)
Tổng quan nền tảng ứng dụng dành cho Windows Phone (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff402531(v=VS.92).aspx)
Công nghệ Silverlight và nền tảng XNA dành cho Windows Phone (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff402528(v=VS.92).aspx)
Mã nguồn mẫu dành cho Windows Phone 7 (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff431744(v=VS.92).aspx)
Bắt đầu nhanh với Windows Phone Development (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=210185)
Khóa training dành cho Windows Phone 7 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=219938)

http://cC3.upanh.com/26.60.33264332.0Cy0/anh3.jpg


Phát hành ứng dụng và game.

-Khi ứng dụng hoặc game đã hoàn tất, bạn có thể bán chúng thông qua Windows Phone Marketplace.
Phát hành ứng dụng lên Windows Phone Marketplace (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff941089(v=VS.92).aspx)
Các yêu cầu về chứng nhận của các ứng dụng dành cho Windows Phone (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh184843(v=VS.92).aspx)
Hướng dẫn đăng ký lập trình viên trên App Hub (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=217175)
Hướng dẫn submit ứng dụng lên App Hub để phát hành lên Windows Phone Marketplace. (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=217174)

http://cC4.upanh.com/26.60.33264333.sf40/anh4.jpg

Tài nguyên cộng đồng.

-Cập nhật các thông tin mới nhất về Windows Phone từ cộng đồng, giải đáp thắc mắc từ cộng đồng lập trình Windows Phone trên toàn thế giới.

Windows Phone Forums (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=217183)
Windows Phone Developer Blog (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=217186)
Windows Phone Developer Team Twitter Feed (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=190701)
Silverlight Forum (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=182476)
XNA Framework Forum (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=190498)
Channel 9 Videos (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=217173).

http://cC5.upanh.com/26.60.33264334.AS50/anh5.jpg

ga_gi
18-08-2011, 09:20
Công nghệ này vẫn còn mới mẻ lắm, phát triển được cái này sẽ có những tiềm năng lớn đây. :)