PDA

View Full Version : Xin moi cac bac giup toi voi ?LTQ
06-08-2004, 01:45
Tôi tạo bộ Setup chạy trên Server/Client thì khi lấy biểu tượng
chuơng trình chạy từ Server chạy thì bị lỗi sau.Tất nhiên là máy Server
biểu tượng vẫn chạy tốt.
The Application attemped to perforrm an operation not allowed by the policy .the Operation required the security Exception to grant the application the requires permission please contact your system administrator or use the Microsoft.Net security policy administrator tool


See the end of this mesage for detail on Invoking Just In time Debugging Instead of this dialog box
Exception Text

System.Sercurity.SercurityException:RequestFailed
at System.frmServer.Frmserver_Load(Object sender,Event Arg e)
at System.Windows.forms.form.Onload(Event Args e)
at System.Windows.forms.form.OnCreateControl()
at System.Windows.forms.Control.CreateControl(Boolean fignorevisible)
at System.Windows.forms.Control.CreateControl()
at System.Windows.forms.Control.wmshowwindow(Message &m)
at System.Windows.forms.Form.ScrollableControll,Winpr oc(Message &m)
at System.Windows.forms.ControlNativeWindow.OnMessage (Message &m)
at System.Windows.forms.WndProc(Message &m)
at System.Windows.forms.nativeWindow.CallBack(Intr ptrhwnd,int32 msg,intptr param,intpr lparam)

chotroncuoctinh
14-09-2004, 12:37
trời ạ.
pác post cai Exception như vậy thì có trời mới biết cách fix cai bug này như thế nào.
pác nói chung chung quá, ko cho biết là sử dụng cái chi chi để liên lạc giữa client va server. hoặc ít ra pác cũng nên cho biết đoạn code làm văng ra cái exception này.
bó tay.