PDA

View Full Version : Qazorroct
31-07-2004, 01:53
Mình muốn tìm hiểu về kiểm định phần mềm mà không biết ở đâu có tài liệu? Có bạn nào biết không chỉ mình với

dtt_vn
01-08-2004, 01:00
kiểm định phần m ềm là gì vậy? có phải là sử dụng phần mềm rồi detect xem có lỗi gì không?

mù_chữ_Java
01-08-2004, 04:42
Tôi không hiểu Zorrot muốn hỏi gì, nhưng nếu về testing methodology thì đây:
http://www.otal.umd.edu/guse/testing.html
http://www.cleanscape.net/docs_lib/paper_graybox.pdf
http://www.satisfice.com/testmethod.shtml
...