PDA

View Full Version : Rât cần những cuốn sách về AIlangtudhbk
22-06-2004, 05:43
Hiện mình đang tìm hiểu và muốn đi sâu vào lĩnh vực này
bạn nào có biêt những cuốn sách về lĩnh vực này thì chi cho mình với
Cảm ơn rất nhiều.

andes
20-07-2004, 13:16
http://books.malonus.com/MIF/Artificial Intelligence and Software Engineering.pdf

andes
20-07-2004, 13:29
http://progdan.no-ip.org:25000/apostilas/Linguagem%20de%20Programacao/Java/Practical%20Artificial%20Intelligence%20Programmin g%20in%20Java%20(en_US).pdf

vnbigboy
21-07-2004, 02:23
Tui có một số:

Gerhard Weiss - Multiagent Systems -- A Modern Approach to Distributed Artificial Intelligence
The Elements of Artificial Intelligence (An Introduction using LISP)
Prentice Hall - Artificial Intelligence - A Modern Approach
Artificial Intelligence and Philosophy
Derek Partridge - Artificial Intelligence and Software Engineering -- Understanding the Promise of the Future

Nếu cần thì PM