PDA

View Full Version : Hàm lấy giá trị 0 hoặc 1 . Anh em giúp tui với nào !!!!!ADSL4+
27-11-2008, 23:32
Đây là đoạn code lẩn quẩn của tui (script):


function click()
}
var Ima = new Array('image0','image1');
var R = NEED(0,1);
document.im1.src=Ima]R];
}

(không cần chú ý đến chỗ ]R] , }} nhé (bàn phím hư) )
Cái tui cần là chỗ NEED ấy , nên bỏ vào hàm gì ,hoặc thay như thế nào để lần click thứ nhất thì R=0 ;lần thứ hai thì R=1 ,lần 3 thì R=0 ,lần 4 thì R=1 .etc...
(đã thử dùng biến i nhưng i không chịu lưu giữ giá trị sau lần click đầu như script chống click chuột phải !!! )
Cám ơn anh em nhà mình trước nha ! Gắng giúp tui với !

final_wizards
09-12-2008, 10:10
Đây là đoạn code lẩn quẩn của tui (script):


function click()
}
var Ima = new Array('image0','image1');
var R = NEED(0,1);
document.im1.src=Ima]R];
}

(không cần chú ý đến chỗ ]R] , }} nhé (bàn phím hư) )
Cái tui cần là chỗ NEED ấy , nên bỏ vào hàm gì ,hoặc thay như thế nào để lần click thứ nhất thì R=0 ;lần thứ hai thì R=1 ,lần 3 thì R=0 ,lần 4 thì R=1 .etc...
(đã thử dùng biến i nhưng i không chịu lưu giữ giá trị sau lần click đầu như script chống click chuột phải !!! )
Cám ơn anh em nhà mình trước nha ! Gắng giúp tui với !


Cụ thể là bạn muốn như thế nào...??? có phải là bạn muốn tạo một hình ảnh, khi kích vào hình ảnh đó thì hình ảnh này đổi thành file ảnh thứ 1 (trong mảng lưu trữ các địa chỉ file ảnh). Kich lần thứ 2 thì hình ảnh đó lại chuyển thành file ảnh thứ 2. kích lần thứ 3 thì quay trở lại file ảnh 1...
Nếu vậy bạn tạo hàm click như sau:

var Ima = new Array('image0.jpg','image1.jpg');// tạo mảng chứa các file ảnh.
var i=0;// khởi tạo biến chạy.

function click(){
i++;// Tăng biến i khi kích 1 lần vào nút nhấn
if(i>1){// quay trở lại giá trị ban đầu.
i=0;}

window.document.im1.src=Ima[i];// Thay đổi hình ảnh.
}

Ngoài ra bạn phải tạo sự kiện cho nút nhấn im1. Khi kích nút này thì hàm click() được chạy.