PDA

View Full Version : Share tất cả các BBCODE diễn đàn wWw.LuXuBu.Net đang sử dụng tốtcaodanhmaster
03-11-2008, 12:25
Share tất cả các BBCODE diễn đàn wWw.LuXuBu.Net đang sử dụng tốt , những BBCode này do mình sưu tầm từ nhiều site CNTT khác nhau và edit đôi chút cho đẹp, ai thích thì có lấy xài thoải mái đi hen , còn ai đã có hoặc biết rồi thì xem cho vui hì , thank all !
1. Đầu tiên là BBCode play music cò kèm cả code chèn vào Blog ( play wma,wmv,mp3...)
Title: AUDIO
Tag: AUDIO
Replacement:
Mã: (Click here to copy code to clipboard)

<center><table class="tborder" cellpadding="10" cellspacing="1" border="0" width="450px" align="center">
<tr>
<td class="tcat" align="center">
<a href="#" onClick="return toggle_collapse('bOylIkEsEa')"><b><font color=red>wWw.LuXuBu.Net - MusicBox</b></font> </a>

</td>
</tr>

<tbody id="collapseobj_bOylIkEsEa">

<tr>
<td class="thead" align="center">
<br>
<marquee>
<font color="red"><b>Chúc các bạn có những giây phút thư giãn thoải mái, vui vẻ tại diễn đàn wWw.LuXuBu.Net</b></font>
</marquee>
<div align="center" class="smallfont">
<object id="mediaplayer" width="360" height="320" classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" VIEWASTEXT>
<embed pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" src="{param}" type="application/x-mplayer2" showstatusbar="1" volume="100" loop="-1" autostart="false" showcontrols="1" width="440" height="420" ></embed>
<PARAM NAME="URL" VALUE="{param}">
<param name="ShowControls" value="-1" />
<param name="ShowDisplay" value="0" />
<param name="ShowStatusBar" value="-1" />
<param name="AutoSize" value="-1" />
<param name="PlayCount" value="100" />
<param name="enableContextMenu" value="0" />
<param name="AudioStream" value="-1">
<param name="AutoStart" value="1">
<param name="AnimationAtStart" value="-1">
<param name="AllowScan" value="-1">
<param name="AllowChangeDisplaySize" value="-1">
<param name="AutoRewind" value="0">
<param name="Balance" value="0">
<param name="BaseURL" value="">
<param name="BufferingTime" value="5">
<param name="CaptioningID" value="">
<param name="ClickToPlay" value="-1">
<param name="CursorType" value="0">
<param name="CurrentPosition" value="0">
<param name="CurrentMarker" value="0">
<param name="DefaultFrame" value="0">
<param name="DisplayBackColor" value="0">
<param name="DisplayForeColor" value="16777215">
<param name="DisplayMode" value="0">
<param name="DisplaySize" value="0">
<param name="Enabled" value="-1">
<param name="EnablePositionControls" value="-1">
<param name="EnableFullScreenControls" value="0">
<param name="EnableTracker" value="-1">
<param name="InvokeURLs" value="-1">
<param name="Language" value="-1">
<param name="Mute" value="0">
<param name="PreviewMode" value="0">
<param name="Rate" value="1">
<param name="SAMILang" value="">
<param name="SAMIStyle" value="">
<param name="SAMIFileName" value="">
<param name="SelectionStart" value="-1">
<param name="SelectionEnd" value="-1">
<param name="SendOpenStateChangeEvents" value="-1">
<param name="SendWarningEvents" value="-1">
<param name="SendErrorEvents" value="-1">
<param name="SendKeyboardEvents" value="0">
<param name="SendMouseClickEvents" value="0">
<param name="SendMouseMoveEvents" value="0">
<param name="SendPlayStateChangeEvents" value="-1">
<param name="ShowCaptioning" value="0">
<param name="ShowAudioControls" value="-1">
<param name="ShowGotoBar" value="0">
<param name="ShowPositionControls" value="-1">
<param name="ShowTracker" value="-1">
<param name="TransparentAtStart" value="0">
<param name="VideoBorderWidth" value="0">
<param name="VideoBorderColor" value="0">
<param name="VideoBorder3D" value="0">
<param name="Volume" value="50">
<param name="WindowlessVideo" value="-1">
</object>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="thead" align="center">
<a href="{param}"><img title="Nhấn chuột phải và chọn Save Target As..." alt="Nhấn chuột phải và chọn Save Target As..." src="images/bbcode/download.gif" border="0" ></a>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="bOylIkEsEa" align="center">
<a href="#" onclick="return toggle_collapse('TrUmCuOi')">
<img src="images/bbcode/yahoo.gif" border='0' alt=' Click Vào Biểu Tượng Này Để Lấy Code Bỏ Vào Blog'> </a>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="alt1" align="center">
<div id="collapseobj_TrUmCuOi" style="display: none;">
<textarea style="width: 676; height: 105" rows="7" name="embedhtml" cols="40" readonly="readonly" onclick="this.select()" id="embedhtml"><center><table bgcolor="#ffffff" bordercolor="#CCCCCC" cellpadding="2" cellspacing="0" border="1"> <tbody> <tr> <td align="center" background="images/bbcode/trumcuoi.gif" height="30"> <b><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#000000 size=4>Hệ thống âm nhạc trên wWw.LuXuBu.Net</font></b> </td> </tr> <tr> <td align="center" background = "images/bbcode/fond.jpg"> <embed src="{param}" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="autoplay=true" allowscriptaccess="none" height="400" width="415"></td></tr><tr><td background="images/bbcode/back.jpg" align="center"><a target="_blank" href="{param}"><img src="images/bbcode/download.gif" border="0"></a><br><b><font color="#ff66ff" size="2">Copyright © 2007 - 2008 wWw.LuXuBu.Net</font></b></br>
<br>
</td></tr></tbody>
</table></center>
</textarea>
</div>
</div></td>
</tr>
</tbody>
</table>

</center>


Example: http://luxubu.net/M20_PQA_master.mp3
Use {option} : chọn Không
Button Image (Optional): http://luxubu.net/images/bbcode/music.gif
Demo
2.
Title: FLV Video
Tag: FLV
Replacement:
Mã: (Click here to copy code to clipboard)

<style type="text/css"> <!--
.style1 {font-weight: bold}
--> </style> <div id="post_message_97479"><center><table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="500" style="margin:10px 0" bgColor=#00A7F5> <thead> <tr> <td colspan="2" background="flv/1.gif"> <center> <font color=white><img src="flv/clip.png" align="left" /><span class="style1"><font color="#00FF00">wWw.LuXuBu.Net</font> <font color="#FF000">FLV</font><font color="#FFFF00">Player</font></span></font><strong></font></strong> </center></td> </tr> </thead> <tr> <td background="flv/wallpaper.jpg"> <center> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="500" height="400"> <param name="movie" value="flv/flvplayer.swf"> <param name="quality" value="high"><param name="allowFullScreen" value="true" /> <param name="FlashVars" value="vcastr_file={param}&IsAutoPlay=0" /> <embed src="flv/flvplayer.swf" allowFullScreen="true" FlashVars="vcastr_file={param}" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400"> </embed> </object> </center> </td> </tr> </table> </center> </div>


Example: link
Use {option} : chọn Không
Button Image (Optional): http://luxubu.net/images/bbcode/flv.jpg
3.
Title: flash
Tag: flash
Replacement:
Mã: (Click here to copy code to clipboard)

<Table align="center"><tr > <td align="center" valign="bottom" background="images/bbcode/flash.gif" border="0" alt="" width="380" height="290">
<object width="550" height="400">
<param name="movie" value="{param}">
<embed src="{param}" width="550" height="400" type="application/x-shockwave-flash"></embed>
</object>
</td></tr></table>
<center><a href="{param}"><img src="http://luxubu.net/images/bbcode/download.gif" border="0" width="170" height="42"></a></center><br />


Example: link
Use {option} : chọn Không
Button Image (Optional): http://luxubu.net/images/bbcode/flash.gif
4.
Title: clip.vn
Tag: clipvn
Replacement:
Mã: (Click here to copy code to clipboard)

<center><table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" style="width:auto;margin:10px 0;">
<thead>
<tr>
<td class="tcat" colspan="2" style="text-align:center">
wWw.LuXuBu.Net Media</a>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class="panelsurround" align="center">
<object width="500" height="400">
<param name="movie" value="http://www.clip.vn//w/{param},vn,0"/>
<param name="wmode" value="transparent"/>
<param name="allowFullScreen" value="true"/>
<embed src="http://www.clip.vn//w/{param},vn,0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowFullScreen="true" width="500" height="400"></embed></object>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<font color=red><b>Nếu ko chạy vui lòng bấm Play để xem</b></font>
</center>


Example: link
Cách post link ví dụ ta có link như sau :
http://clip.vn/watch/-Thap-dai-my-nh...m-lam-vo-nhat/WuD3,vn?fm=1
Thì code post sẽ là : WuD3
Lưu ý chỉ lấy đoạn code màu đỏ thôi nha
Use {option} : chọn Không
Button Image (Optional): http://luxubu.net/images/bbcode/clipvn.gif
Demo
5.
Title: Google Video
Tag: gvideo
Replacement:
Mã: (Click here to copy code to clipboard)

<center>
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="400" style="margin:10px 0">
<thead>
<tr>
<td class="tcat" colspan="2" style="text-align:center">
wWw.LuXuBu.Net Google Player
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class="panelsurround" align="center">
<object width="400" height="326" type="application/x-shockwave-flash" data="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId={param}">
<param name="movie" value="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId={param}" />
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="quality" value="best" />
<param name="scale" value="noScale" />
<param name="wmode" value="transparent" />
<param name="salign" value="TL" />
<param name="FlashVars" value="playerMode=embedded" />
<em><strong>ERROR:</strong> If you can see this, then <a href="http://video.google.com/">Google Video</a> is down or you don't have Flash installed.</em>
</object>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<font color=red><b>Nếu ko chạy vui lòng bấm Play để xem</b></font></center>


Example: LINK
Use {option} : chọn Không
Button Image (Optional): http://luxubu.net/images/bbcode/gvideo.gif
Demo
6.
Title: YouTube Video
Tag: youtube
Replacement:
Mã: (Click here to copy code to clipboard)

<center>
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="400" style="margin:10px 0">
<thead>
<tr>
<td class="tcat" colspan="2" style="text-align:center">
<a href="http://www.youtube.com/watch?v={param}" title="Mở clip tại YouTube bằng một cửa số hoặc tab mới" target="_blank">wWw.LuXuBu.Net YouTube Player</a>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class="panelsurround" align="center">
<object width="425" height="340" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/{param}">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/{param}" />
<param name="wmode" value="transparent" />
<em><strong>ERROR:</strong> If you can see this, then <a href="http://www.youtube.com/">YouTube</a> is down or you don't have Flash installed.</em>
</object>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br>
<font color=red><b>Nếu ko chạy vui lòng bấm Play để xem</b></font></center>


Example: LINK
Cách lấy link youtube ví dụ ta có đoạn link như sau :
http://www.youtube.com/watch?v=Qgt50jY-2RI
Thì post code sẽ là :
Qgt50jY-2RI
Use {option} : chọn Không
Button Image (Optional): http://luxubu.net/images/bbcode/youtube.gif
Demo
7.
Title: YouTube Video
Tag: youtube
Replacement:
Mã: (Click here to copy code to clipboard)

<center>
<object width="500" height="500"><param name="movie" value="http://www.megavideo.com/v/{param}"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.megavideo.com/v/{param}" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="500" height="500"></embed></object>
<br>
<font color=red><b>Nếu ko chạy vui lòng bấm Play để xem</b></font>
</center>


Example: link
Cách lấy link youtube ví dụ ta có đoạn link như sau :
<object width="432" height="351"><param name="movie" value="http://www.megavideo.com/v/QADD7UX217a4bf86ac68d6269726e855652cd3a1.529405553 2.0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.megavideo.com/v/QADD7UX217a4bf86ac68d6269726e855652cd3a1.529405553 2.0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="432" height="351"></embed></object>
Thì post code sẽ là :
QADD7UX217a4bf86ac68d6269726e855652cd3a1.529405548 2.0
Use {option} : chọn Không
Button Image (Optional): http://luxubu.net/images/bbcode/mega.gif
Demo
----- Added 03-11-2008 at 12:02 PM -----
7.
Title: Video BaamBoo
Tag: baamboo
Replacement:
Mã: (Click here to copy code to clipboard)

<center><table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="400" style="margin:10px 0">
<thead>
<tr>
<td class="tcat" colspan="2" style="text-align:center">
BaamBoo Video
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class="panelsurround" align="center">
<object width="425" height="340" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.video.baamboo.com/player/flvplayer_embed.swf?vk={param}">
<param name="movie" value="http://www.video.baamboo.com/player/flvplayer_embed.swf?vk={param}" />
<param name="wmode" value="transparent" />
<em><strong>Có lỗi:</strong> Bạn chưa có chương trình Flash Player.Xin vui lòng click <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/triggerpages_mmcom/flash.html">vào đây</a> để download chương trình Flash Player về máy.</em>
</object>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<font color=red><b>Nếu ko chạy vui lòng bấm Play để xem</b></font>
</center>


Example: 93H3eJ67hwU
Use {option} : chọn Không
Button Image (Optional): http://luxubu.net/images/bbcode/baamboo.gif
8.BBCode Blog.com.vn
Title: Video Blog
Tag: Blog
Replacement:
Mã: (Click here to copy code to clipboard)

<center>
<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0' width='452' height='380' id='VideoPlayer3' align='middle'>
<param name='allowScriptAccess' value='sameDomain' />
<param name='allowFullScreen' value='true' />
<param name='movie' value='http://blog.com.vn/players/videoplayer3.swf?infoPath=http://blog.com.vn/home/{param}.embed&isRepeat=false&autoplay=false' />
<param name='quality' value='high' />
<param name='bgcolor' value='#ffffff' />
<embed src='http://blog.com.vn/players/videoplayer3.swf?infoPath=http://blog.com.vn/home/{param}.embed&isRepeat=false&autoplay=false' quality='high' bgcolor='#ffffff' width='452' height='380' name='VideoPlayer2' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' allowFullScreen='true' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer'/>
</object><br>
<font color=red><b>Nếu ko chạy vui lòng bấm Play để xem</b></font>
<br>
<font color=red><b>Mẹo - bạn nên chọn chế độ : chấp lượng thấp để xem phim nhanh hơn</b></font>
</center>


Example: link
Cách lấy link Blog.com.vn ví dụ link này :
http://blog.com.vn/Home/Khong-Xem-Thi-Phi_84426.html
Thì code sẽ là : 84426
Use {option} : chọn Không
Button Image (Optional): http://luxubu.net/images/bbcode/blog.jpg
Demo
----- Added 03-11-2008 at 12:07 PM -----
9. BBCode Dailymotion
Title: Dailymotion
Tag: dm
Replacement:
Mã: (Click here to copy code to clipboard)

<center>
<div>
<object width="450" height="325">
<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/{param}&v3=1&related=1"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param>
<embed src="http://www.dailymotion.com/swf/{param}&v3=1&related=1" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="325" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed>
</object></div>
<br>
<font color=red><b>Nếu ko chạy vui lòng bấm Play để xem</b></font>
</center>


Example: link
Cách lấy link youtube ví dụ ta có đoạn link như sau :
http://www.dailymotion.com/video/x5m5d0_chayanol2102
Thì post code sẽ là :
x5m5d0
Use {option} : chọn Không
Button Image (Optional): http://luxubu.net/images/bbcode/daily.GIF
Demo
----- Added 03-11-2008 at 12:15 PM -----
10. BBCode Megarotic.com cực cool hehe
Title: megarotic
Tag: megarotic
Replacement:
Mã: (Click here to copy code to clipboard)

<center>
<object width="432" height="351">
<param name="movie" value="http://video.megarotic.com/v/{param}"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param>
<embed src="http://video.megarotic.com/v/{param}" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="432" height="351"></embed></object><br>
<font color=red size=3><b>Bấm nút PLAY ở giữa màn hình 2 lần để xem phim nha !<br>
Lưu ý : Nguồn phim từ Yourfilehost.com & Megarotic.com chúng tôi hoàn toàn ko chịu trách nhiệm về nội dung phim</b></font>
<marquee>
<font color=red size=3><b>Chúc các bạn có những giây phút thư giãn thoải mái, vui vẻ tại diễn đàn wWw.LuXuBu.Net</b></font>
</marquee>
</center>


Example: link
Cách lấy link megarotic ví dụ ta có đoạn link như sau :
http://video.megarotic.com/v/BNEBZLQSc0c8acf43d076820832849a0ca5551ec
Thì post code sẽ là :
BNEBZLQSc0c8acf43d076820832849a0ca5551ec
Use {option} : chọn Không
Button Image (Optional): images/bbcode/mega.ico
Demo
----- Added 03-11-2008 at 12:22 PM -----
11. Download Box
Title: Download Box BB Code
Tag: down
Replacement:
Mã: (Click here to copy code to clipboard)

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="39" colspan="3">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="113" background="images/misc/down1.gif" height="39">
&nbsp;</td>
<td background="images/misc/down2.gif">&nbsp;</td>
<td width="48" background="images/misc/down3.gif" height="39">
&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#C0DDFF" width="10">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#C0DDFF">
<table border="1" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse; border: 1px solid #007FD8" bgcolor="#FFFFFF">
<tr>
<td style="font-family: Arial; font-size: 12px; color: #707070; text-align: center">
<p style="margin: 5px">{param}</td>
</tr>
</table>
</td>
<td bgcolor="#C0DDFF" width="10">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td background="images/misc/down4.gif" height="11" width="11">
<img border="0" src="images/misc/space.gif" width="1" height="1"></td>
<td bgcolor="#C0DDFF" height="11">
<img border="0" src="images/misc/space.gif" width="1" height="1"></td>
<td background="images/misc/down5.gif" height="11" width="11">
<img border="0" src="images/misc/space.gif" width="1" height="1"></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>


Example: http://your-url.com
Use {option} : chọn Không
Button Image (Optional): http://luxubu.net/images/misc/down-button.gif
Demo
12. BBCode Box.Net
Title: box
Tag: box
Replacement:
Mã: (Click here to copy code to clipboard)

<center><embed src="http://www.box.net/static/flash/box_explorer.swf?widgetHash={param}&amp;v=1" width="400" height="300" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></center>


Example: 7unskozk04
Use {option} : chọn Không
Button Image (Optional): http://luxubu.net/images/bbcode/box.gif
Demo
13. BBCode Chèn nguyên website
Title: IFR
Tag: IFR
Replacement:
Mã: (Click here to copy code to clipboard)

<center>
<br />
<table width="720" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="360">

document.write("<style>body{padding:0px;margin:0px;}.thediv{margin-left:-395px;padding:0px;}.theframe{padding:0px;margin-top:-440px;width:620px;height:760px;}</style>")

<script type="text/javascript">

var iframesrc="{param}"

document.write('<div class=thediv><iframe id="datamain" src="'+iframesrc+'" width="580" height="760px" marginwidth="0" marginheight="0" hspace="200" vspace="50" frameborder="1" scrolling="no" class=theframe></iframe>')
</script>


</td>
<td width="415"><p align="left" class="style1 style1"><font color=red size=3><b><u>D&ugrave;ng Internet Explorer để Xem Phim Online</u></b></font></p>
<p align="left" class="style1"><font color=red size=3><b><u>Firefox không xem phim online được</u></u></b></font></p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
</table><br />
<font color=red size=3><b>Nếu phim ko load các bạn chịu khó đợi chút xíu nha !<br>PS : Xem cho zui ko nên bắt chước :D<br>Lưu ý : Nguồn phim từ Yourfilehost.com & Megarotic.com chúng tôi hoàn toàn ko chịu trách nhiệm về nội dung phim</b></font></center>


Example: link
Use {option} : chọn Không
Button Image (Optional): http://luxubu.net/images/bbcode/Cha.jpg
Demo
14. BBCode dấu mũ
Title: Upper Index
Tag: up
Replacement:
Mã: (Click here to copy code to clipboard)

<sup>{param}</sup>


Example: test index
Use {option} : chọn Không
Button Image (Optional): http://luxubu.net/images/bbcode/indexupper.gif