PDA

View Full Version : Cho em hỏi cài VBB?Bop
24-10-2008, 21:02
sau khi chỉnh các thông số trong "config.php" phù hợp với host riêng nhưng khi chạy "htttp://điạchiwebcuaminh/diendan/install/install.php" thì nó hiện thông báo lỗi. Mặc dù đã dùng mã nguồn mới VBB 3.7.3