PDA

View Full Version : Trợ giúp trong C#bui duc dang
08-06-2003, 18:25
Tôi muốn sử dụng C# để đọc nội dung của một file ra string nhưng chưa tìm thấy nó lớp nào ,phương thức tên là gì rất mong sự trợ giúp của các cao thủ chỉ dẫn .Ví dụ như tôi có 1 file tên là namefile.txt có chứa đoạn văn bản là "Dien dan tin hoc " .Nếu theo cấu trúc cú pháp của C# ta có thể diễn tả như sau chuoixau=object.Readline("C:\\namefile.txt") thì chuoixau ="Dien dan tin hoc".
Nếu ai có đoạn chương trình có thể gửi cho mình theo E_Mail là "bd_dang@yahoo.com" .Mình xin cám nhiều....

danceswithwolves
08-06-2003, 18:51
có lẽ class System.IO.FileStream (xem trong MSDN) sẽ đáp ứng được yêu cầu của bạn.

có thể đọc thêm System.IO.File và System.IO.Stream (base class of System.IO.FileStream) chơi cho vui.

White_Rose
08-06-2003, 23:43
StreamReader sr = File.OpenText(filePath);

đọc 1 dòng: s = sr.ReadLine()
đọc tuốt: s = sr.ReadToEnd()

sr.Close()