PDA

View Full Version : Windows Server 2008 : Terminal Service Remote ApplicationTranBaHy
30-12-2007, 11:59
Xem chi tiết tại:
http://nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=13668

http://hieu.info/LAB/Terminal_Services_Remote_Application/img/image001.png
Terminal Service Remote Application là một tính năng mới trên Windows Server 2008. Các chương trình ứng dụng sẽ được cài đặt sẵn trên Windows Server 2008, các máy trạm tuy không cài đặt chương trình ứng dụng, nhưng vẫn có thể khai thác các chương trình ứng dụng đó trên máy chủ thông qua Terminal Service

- Các máy trạm không cần phải có cấu hình phần cứng mạnh và doanh nghiệp không phải tốn nhiều chi phí về bản quyền phần mềm khi sử dụng dịch vụ này. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải mất chi phí bản quyền cho CAL (Client Access License), và chi phí này vẫn thấp, có thể chấp nhận được

- Máy trạm kết nối đến máy chủ thông qua Terminal Service nên máy trạm phải được cài đặt Remote Desktop Connection (RDC) 6.0 trở lên. Có thể download RDC 6.0 cho Windows 2003 SP1 và Windows XP Professional SP2 tại http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/925876

- Có 4 cách để máy trạm kết nối đến máy chủ khi khai thác chương trình ứng dụng trên máy chủ

- Sử dụng trình duyệt web : Máy chủ phải cài đặt thêm Terminal Service Web Access, máy trạm phải được cài đặt Remote Desktop Connection (RDC) 6.1. RDC6.1 có sẵn trong Windows Vista Service Pack 1 và Windows XP Professional Service Pack 3.

- Sử dụng Network Access: Máy chủ tạo sẵn file .rdp (mỗi chương trình ứng dụng tương ứng 1 file .rdp) và được share trên máy chủ, máy trạm truy cập vào máy chủ, chạy trực tiếp file đó để khai thác chương trình ứng dụng trên máy chủ.

- Sử dụng Network Access: Máy chủ tạo sẵn file .msi (mỗi chương trình ứng dụng tương ứng 1 file .msi)và được share trên máy chủ, máy trạm truy cập vào máy chủ, chạy trực tiếp file đó để cài đặt các shortcut liên kết đến chương trình ứng dụng trên máy chủ. Các shortcut này được cài đặt trong Start menu của máy trạm, cụ thể là mục Remote Application. Máy trạm chạy các shortcut đó để khai thác chương trình ứng dụng trên máy chủ.

- Sử dụng policy (áp dụng cho môi trường Domain) để triển khai hàng loạt việc cài đặt shortcut liên kết đến chương trình ứng dụng trên máy chủ cho nhiều máy trạm.

Xem chi tiết tại:
http://nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=13668