PDA

View Full Version : Recognize Vietnamese text using Tesseract OCRQuanN
27-11-2007, 09:52
http://vietunicode.sourceforge.net/howto/tesseract-ocr.html

Bạn có thể phát triển 1 Java hay .NET GUI front end cho Tesseract engine, tương tự như FreeOCR.

QuanN
17-12-2007, 01:41
Bạn thử cái Java GUI frontend (http://sourceforge.net/projects/vietunicode) prototype này.