PDA

View Full Version : IOS for 16 M flashyuna_admirer
04-04-2003, 14:19
Mình vừa mua một bộ Home_lab

Các Router 2500 thì 16M Flash 16M ram .
Vậy IOS nào có thể chạy IPsec , Firewall , CBWFQ được ?

yuna_admirer
08-04-2003, 11:27
Mọi người cùng tham khảo nha :S26AHK2-12118 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AHK2-12118= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AHL-12118 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AHL-12118= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AK2-12118 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AK2-12118= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AL-12118 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AL-12118= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AP-12118 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26AP-12118= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26AR1K2-12118 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1K2-12118= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1L-12118 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1L-12118= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1P-12118 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26AR1P-12118= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26B-12118 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26B-12118= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26BHP-12118 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BHP-12118= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BP-12118 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26BP-12118= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26C-12118 Cisco 2600 Series IOS IP
S26C-12118= Cisco 2600 Series IOS IP
S26CH-12118 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CH-12118= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CHK2-12118 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHK2-12118= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHL-12118 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHL-12118= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CK2-12118 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CK2-12118= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CL-12118 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CL-12118= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CP-12118 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CP-12118= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CU-12118 Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26CU-12118= Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26E-12118 Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26E-12118= Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26AHK2-12117 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AHK2-12117= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AHL-12117 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AHL-12117= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AK2-12117 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AK2-12117= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AL-12117 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AL-12117= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AP-12117 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26AP-12117= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26AR1K2-12117 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1K2-12117= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1L-12117 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1L-12117= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1P-12117 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26AR1P-12117= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26B-12117 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26B-12117= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26BHP-12117 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BHP-12117= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BP-12117 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26BP-12117= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26C-12117 Cisco 2600 Series IOS IP
S26C-12117= Cisco 2600 Series IOS IP
S26CH-12117 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CH-12117= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CHK2-12117 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHK2-12117= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHL-12117 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHL-12117= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CK2-12117 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CK2-12117= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CL-12117 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CL-12117= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CP-12117 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CP-12117= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CU-12117 Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26CU-12117= Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26E-12117 Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26E-12117= Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26AHK2-12116 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AHK2-12116= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AHL-12116 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AHL-12116= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AK2-12116 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AK2-12116= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AL-12116 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AL-12116= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AP-12116 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26AP-12116= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26AR1K2-12116 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1K2-12116= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1L-12116 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1L-12116= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1P-12116 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26AR1P-12116= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26B-12116 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26B-12116= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26BHP-12116 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BHP-12116= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BP-12116 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26BP-12116= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26C-12116 Cisco 2600 Series IOS IP
S26C-12116= Cisco 2600 Series IOS IP
S26CH-12116 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CH-12116= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CHK2-12116 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHK2-12116= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHL-12116 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHL-12116= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CK2-12116 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CK2-12116= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CL-12116 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CL-12116= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CP-12116 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CP-12116= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CU-12116 Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26CU-12116= Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26E-12116 Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26E-12116= Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26AHK2-12115 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AHK2-12115= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AHL-12115 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AHL-12115= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AK2-12115 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AK2-12115= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AL-12115 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AL-12115= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AP-12115 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26AP-12115= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26AR1K2-12115 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1K2-12115= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1L-12115 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1L-12115= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1P-12115 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26AR1P-12115= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26B-12115 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26B-12115= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26BHP-12115 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BHP-12115= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BP-12115 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26BP-12115= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26C-12115 Cisco 2600 Series IOS IP
S26C-12115= Cisco 2600 Series IOS IP
S26CH-12115 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CH-12115= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CHK2-12115 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHK2-12115= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHL-12115 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHL-12115= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CK2-12115 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CK2-12115= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CL-12115 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CL-12115= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CP-12115 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CP-12115= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CU-12115 Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26CU-12115= Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26E-12115 Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26E-12115= Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26AHK2-12114 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AHK2-12114= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AHL-12114 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AHL-12114= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AK2-12114 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AK2-12114= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AL-12114 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AL-12114= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AP-12114 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26AP-12114= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26AR1L-12114 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1L-12114= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1P-12114 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26AR1P-12114= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26B-12114 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26B-12114= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26BHP-12114 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BHP-12114= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BP-12114 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26BP-12114= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26C-12114 Cisco 2600 Series IOS IP
S26C-12114= Cisco 2600 Series IOS IP
S26CH-12114 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CH-12114= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CHK2-12114 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHK2-12114= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHL-12114 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHL-12114= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CK2-12114 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CK2-12114= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CL-12114 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CL-12114= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CP-12114 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CP-12114= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CU-12114 Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26CU-12114= Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26E-12114 Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26E-12114= Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26AHK2-12113 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AHK2-12113= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AHL-12113= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AK2-12113 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AK2-12113= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AL-12113 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AL-12113= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AP-12113 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26AP-12113= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26AR1K2-12113 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1K2-12113= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1L-12113 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1L-12113= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1P-12113 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26AR1P-12113= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26B-12113 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26B-12113= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26BHP-12113 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BHP-12113= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BP-12113 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26BP-12113= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26C-12113 Cisco 2600 Series IOS IP
S26C-12113= Cisco 2600 Series IOS IP
S26CH-12113 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CH-12113= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CHK2-12113 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHK2-12113= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHL-12113 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHL-12113= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CK2-12113 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CK2-12113= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CL-12113 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CL-12113= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CP-12113 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CP-12113= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CU-12113 Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26CU-12113= Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26E-12113 Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26E-12113= Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26AB-12213T Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE BASIC
S26AB-12213T= Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE BASIC
S26AHK8-12213T Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AHK8-12213T= Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AHK9-12213T Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AHK9-12213T= Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AK8-12213T Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AK8-12213T= Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AK9-12213T Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AK9-12213T= Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AP-12213T Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE PLUS
S26AP-12213T= Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE PLUS
S26APU-12213T Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE PLUS/H323 MCM
S26APU-12213T= Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE PLUS/H323 MCM
S26AR1K8-12213T Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1K8-12213T= Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1K9-12213T Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1K9-12213T= Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1P-12213T Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26AR1P-12213T= Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26B-12213T Cisco 2600 Ser IOS IP/IPX/APPLETALK
S26B-12213T= Cisco 2600 Ser IOS IP/IPX/APPLETALK
S26BHP-12213T Cisco 2600 Ser IOS IP/IPX/APPLETALK PLUS FW/IDS
S26BHP-12213T= Cisco 2600 Ser IOS IP/IPX/APPLETALK PLUS FW/IDS
S26C-12213T Cisco 2600 Ser IOS IP
S26C-12213T= Cisco 2600 Ser IOS IP
S26CH-12213T Cisco 2600 Ser IOS IP/FW/IDS
S26CH-12213T= Cisco 2600 Ser IOS IP/FW/IDS
S26CHK8-12213T Cisco 2600 Ser IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHK8-12213T= Cisco 2600 Ser IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHK9-12213T Cisco 2600 Ser IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHK9-12213T= Cisco 2600 Ser IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHK9B-12213T Cisco 2600 Ser IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES BASIC
S26CHK9B-12213T= Cisco 2600 Ser IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES BASIC
S26CK8-12213T Cisco 2600 Ser IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CK8-12213T= Cisco 2600 Ser IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CK8V9-12213T= Cisco 2600 Ser IOS IP/IPX/AT/FW/IDS PLUS BASIC
S26CK9-12213T Cisco 2600 Ser IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CK9-12213T= Cisco 2600 Ser IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CK9V9-12213T= Cisco 2600 Ser IOS IP/IPX/APPLETALK PLUS
S26CP-12213T Cisco 2600 Ser IOS IP PLUS
S26CP-12213T= Cisco 2600 Ser IOS IP PLUS
S26CSB-12213T Cisco 2600 Ser IOS IP PLUS BASIC W/O HD ANALOG/AIM ATM/VOICE
S26CSB-12213T= Cisco 2600 Ser IOS IP PLUS BASIC W/O HD ANALOG/AIM ATM/VOICE
S26CU-12213T Cisco 2600 Ser IOS IP/H323

yuna_admirer
08-04-2003, 11:29
S26CU-12116= Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26E-12116 Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26E-12116= Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26AHK2-12115 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AHK2-12115= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AHL-12115 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AHL-12115= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AK2-12115 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AK2-12115= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AL-12115 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AL-12115= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AP-12115 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26AP-12115= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26AR1K2-12115 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1K2-12115= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1L-12115 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1L-12115= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1P-12115 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26AR1P-12115= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26B-12115 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26B-12115= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26BHP-12115 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BHP-12115= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BP-12115 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26BP-12115= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26C-12115 Cisco 2600 Series IOS IP
S26C-12115= Cisco 2600 Series IOS IP
S26CH-12115 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CH-12115= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CHK2-12115 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHK2-12115= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHL-12115 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHL-12115= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CK2-12115 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CK2-12115= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CL-12115 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CL-12115= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CP-12115 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CP-12115= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CU-12115 Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26CU-12115= Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26E-12115 Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26E-12115= Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26AHK2-12114 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AHK2-12114= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AHL-12114 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AHL-12114= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AK2-12114 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AK2-12114= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AL-12114 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AL-12114= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AP-12114 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26AP-12114= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26AR1L-12114 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1L-12114= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1P-12114 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26AR1P-12114= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26B-12114 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26B-12114= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26BHP-12114 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BHP-12114= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BP-12114 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26BP-12114= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26C-12114 Cisco 2600 Series IOS IP
S26C-12114= Cisco 2600 Series IOS IP
S26CH-12114 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CH-12114= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CHK2-12114 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHK2-12114= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHL-12114 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHL-12114= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CK2-12114 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CK2-12114= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CL-12114 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CL-12114= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CP-12114 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CP-12114= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CU-12114 Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26CU-12114= Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26E-12114 Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26E-12114= Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26AHK2-12113 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AHK2-12113= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AHL-12113= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AK2-12113 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AK2-12113= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AL-12113 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AL-12113= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AP-12113 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26AP-12113= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26AR1K2-12113 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1K2-12113= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1L-12113 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1L-12113= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1P-12113 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26AR1P-12113= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26B-12113 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26B-12113= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26BHP-12113 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BHP-12113= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BP-12113 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26BP-12113= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26C-12113 Cisco 2600 Series IOS IP
S26C-12113= Cisco 2600 Series IOS IP
S26CH-12113 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CH-12113= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CHK2-12113 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHK2-12113= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHL-12113 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHL-12113= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CK2-12113 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CK2-12113= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CL-12113 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CL-12113= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CP-12113 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CP-12113= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CU-12113 Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26CU-12113= Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26E-12113 Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26E-12113= Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26AB-12213T Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE BASIC
S26AB-12213T= Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE BASIC
S26AHK8-12213T Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AHK8-12213T= Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AHK9-12213T Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AHK9-12213T= Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AK8-12213T Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AK8-12213T= Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AK9-12213T Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AK9-12213T= Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AP-12213T Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE PLUS
S26AP-12213T= Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE PLUS
S26APU-12213T Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE PLUS/H323 MCM
S26APU-12213T= Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE PLUS/H323 MCM
S26AR1K8-12213T Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1K8-12213T= Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1K9-12213T Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1K9-12213T= Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1P-12213T Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26AR1P-12213T= Cisco 2600 Ser IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26B-12213T Cisco 2600 Ser IOS IP/IPX/APPLETALK
S26B-12213T= Cisco 2600 Ser IOS IP/IPX/APPLETALK
S26BHP-12213T Cisco 2600 Ser IOS IP/IPX/APPLETALK PLUS FW/IDS
S26BHP-12213T= Cisco 2600 Ser IOS IP/IPX/APPLETALK PLUS FW/IDS
S26C-12213T Cisco 2600 Ser IOS IP
S26C-12213T= Cisco 2600 Ser IOS IP
S26CH-12213T Cisco 2600 Ser IOS IP/FW/IDS
S26CH-12213T= Cisco 2600 Ser IOS IP/FW/IDS
S26CHK8-12213T Cisco 2600 Ser IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHK8-12213T= Cisco 2600 Ser IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHK9-12213T Cisco 2600 Ser IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHK9-12213T= Cisco 2600 Ser IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHK9B-12213T Cisco 2600 Ser IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES BASIC
S26CHK9B-12213T= Cisco 2600 Ser IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES BASIC
S26CK8-12213T Cisco 2600 Ser IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CK8-12213T= Cisco 2600 Ser IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CK8V9-12213T= Cisco 2600 Ser IOS IP/IPX/AT/FW/IDS PLUS BASIC
S26CK9-12213T Cisco 2600 Ser IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CK9-12213T= Cisco 2600 Ser IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CK9V9-12213T= Cisco 2600 Ser IOS IP/IPX/APPLETALK PLUS
S26CP-12213T Cisco 2600 Ser IOS IP PLUS
S26CP-12213T= Cisco 2600 Ser IOS IP PLUS
S26CSB-12213T Cisco 2600 Ser IOS IP PLUS BASIC W/O HD ANALOG/AIM ATM/VOICE
S26CSB-12213T= Cisco 2600 Ser IOS IP PLUS BASIC W/O HD ANALOG/AIM ATM/VOICE
S26CU-12213T Cisco 2600 Ser IOS IP/H323
S26CU-12213T= Cisco 2600 Ser IOS IP/H323
S26CUB-12213T Cisco 2600 Ser IOS IP/H323 PLUS BASIC
S26CUB-12213T= Cisco 2600 Ser IOS IP/H323 PLUS BASIC
S26CVB-12213T Cisco 2600 Ser IOS IP PLUS BASIC W/O SWITCHING
S26CVB-12213T= Cisco 2600 Ser IOS IP PLUS BASIC W/O SWITCHING
S26E-12213T Cisco 2600 Ser IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26E-12213T= Cisco 2600 Ser IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26T-12213T Cisco 2600 Ser IOS TELCO FEATURE SET
S26T-12213T= Cisco 2600 Ser IOS TELCO FEATURE SET
S26AHK8-12213 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AHK8-12213= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AHK9-12213 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AHK9-12213= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AK8-12213 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AK8-12213= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AK9-12213 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AK9-12213= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AP-12213 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26AP-12213= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26APU-12213 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS/H323 MCM
S26APU-12213= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS/H323 MCM
S26AR1K8-12213 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1K8-12213= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1K9-12213 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1K9-12213= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1P-12213 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26AR1P-12213= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26B-12213 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26B-12213= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26BHP-12213 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BHP-12213= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BP-12213 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26BP-12213= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26C-12213 Cisco 2600 Series IOS IP
S26C-12213= Cisco 2600 Series IOS IP
S26CH-12213 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CH-12213= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CHK8-12213 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHK8-12213= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHK9-12213 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHK9-12213= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CK8-12213 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CK8-12213= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CK9-12213 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CK9-12213= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CP-12213 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CP-12213= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CU-12213 Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26CU-12213= Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26E-12213 Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26E-12213= Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26AHK8-12212 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AHK8-12212= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AHK9-12212 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AHK9-12212= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AK8-12212 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AK8-12212= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AK9-12212 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AK9-12212= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AP-12212 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26AP-12212= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26APU-12212 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS/H323 MCM
S26APU-12212= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS/H323 MCM
S26AR1K8-12212 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1K8-12212= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1K9-12212 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1K9-12212= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1P-12212 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26AR1P-12212= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26B-12212 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26B-12212= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26BHP-12212 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BHP-12212= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BP-12212 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26BP-12212= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26C-12212 Cisco 2600 Series IOS IP
S26C-12212= Cisco 2600 Series IOS IP
S26CH-12212 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CH-12212= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CHK8-12212 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHK8-12212= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHK9-12212 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHK9-12212= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CK8-12212 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CK8-12212= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CK9-12212 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CK9-12212= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CP-12212 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CP-12212= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CU-12212 Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26CU-12212= Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26E-12212 Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26E-12212= Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26AB-12211T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE BASIC
S26AB-12211T= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE BASIC
S26AHK8-12211T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AHK8-12211T= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AHK9-12211T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AHK9-12211T= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AK8-12211T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AK8-12211T= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AK9-12211T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AK9-12211T= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AP-12211T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26AP-12211T= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26APU-12211T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS/H323 MCM
S26APU-12211T= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS/H323 MCM
S26AR1K8-12211T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1K8-12211T= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1K9-12211T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1K9-12211T= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1P-12211T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26AR1P-12211T= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26B-12211T Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/APPLETALK
S26B-12211T= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/APPLETALK
S26BHP-12211T Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/APPLETALK PLUS FW/IDS
S26BHP-12211T= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/APPLETALK PLUS FW/IDS
S26BP-12211T Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/APPLETALK PLUS
S26BP-12211T= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/APPLETALK PLUS
S26C-12211T Cisco 2600 Series IOS IP
S26C-12211T= Cisco 2600 Series IOS IP
S26CH-12211T Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CH-12211T= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CHK8-12211T Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHK8-12211T= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHK9-12211T Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHK9-12211T= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES

yuna_admirer
08-04-2003, 11:29
S26CK8-12211T Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CK8-12211T= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CK9-12211T Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CK9-12211T= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CP-12211T Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CP-12211T= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CU-12211T Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26CU-12211T= Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26E-12211T Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26E-12211T= Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26T-12211T Cisco 2600 Series IOS TELCO FEATURE SET
S26T-12211T= Cisco 2600 Series IOS TELCO FEATURE SET
S26AP-12211YT Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26C-12211YT Cisco 2600 Series IOS IP
S26CP-12211YT Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26AHK8-12210= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AHK9-12210 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AHK9-12210= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AK8-12210 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AK8-12210= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AK9-12210 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AK9-12210= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AP-12210 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26AP-12210= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26APU-12210 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS/H323 MCM
S26APU-12210= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS/H323 MCM
S26AR1K8-12210 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1K8-12210= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1K9-12210 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1K9-12210= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1P-12210 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26AR1P-12210= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26B-12210 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26B-12210= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26BHP-12210 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BHP-12210= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BP-12210 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26BP-12210= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26C-12210 Cisco 2600 Series IOS IP
S26C-12210= Cisco 2600 Series IOS IP
S26CH-12210 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CH-12210= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CHK8-12210 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHK8-12210= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHK9-12210 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHK9-12210= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CK8-12210 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CK8-12210= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CK9-12210 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CK9-12210= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CP-12210 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CP-12210= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CU-12210 Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26CU-12210= Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26E-12210 Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26E-12210= Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26AB-12208T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE BASIC
S26AB-12208T= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE BASIC
S26AHK8-12208T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AHK8-12208T= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AHK9-12208T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AHK9-12208T= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AK8-12208T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AK8-12208T= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AK9-12208T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AK9-12208T= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AP-12208T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26AP-12208T= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26APU-12208T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS/H323 MCM
S26APU-12208T= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS/H323 MCM
S26AR1K8-12208T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1K8-12208T= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1K9-12208T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1K9-12208T= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1P-12208T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26AR1P-12208T= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26C-12208T Cisco 2600 Series IOS IP
S26C-12208T= Cisco 2600 Series IOS IP
S26CH-12208T Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CH-12208T= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CHK8-12208T Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHK8-12208T= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHK9-12208T Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHK9-12208T= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHK9W-12208T Cisco 2600 Series IOS IP PLUS FW/IDS IPSEC 3DES WIRELESS
S26CHK9W-12208T= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS FW/IDS IPSEC 3DES WIRELESS
S26CK8-12208T Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CK8-12208T= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CK8W-12208T Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56 WIRELESS
S26CK8W-12208T= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56 WIRELESS
S26CK9-12208T Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CK9-12208T= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CK9W-12208T Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES WIRELESS
S26CK9W-12208T= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES WIRELESS
S26CP-12208T Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CP-12208T= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CU-12208T Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26CU-12208T= Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26E-12208T Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26E-12208T= Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26T-12208T Cisco 2600 Series IOS TELCO FEATURE SET
S26T-12208T= Cisco 2600 Series IOS TELCO FEATURE SET
S26CHK9-12208YN= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CP-12208YN= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26AHK9-12207 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AK8-12207 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AK9-12207 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AP-12207 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26AP-12207= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26APU-12207 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS/H323 MCM
S26APU-12207= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS/H323 MCM
S26AR1K8-12207 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1K9-12207 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1P-12207 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26AR1P-12207= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26B-12207 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26B-12207= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26BHP-12207 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BHP-12207= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BP-12207 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26BP-12207= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26C-12207 Cisco 2600 Series IOS IP
S26C-12207= Cisco 2600 Series IOS IP
S26CH-12207 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CH-12207= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CHK8-12207 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHK9-12207 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CK8-12207 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CK9-12207 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CP-12207 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CP-12207= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CU-12207 Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26CU-12207= Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26E-12207 Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26E-12207= Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26AHK8-12206= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AHK9-12206 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AHK9-12206= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AK8-12206 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AK8-12206= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AK9-12206 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AK9-12206= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AP-12206 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26AP-12206= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26APU-12206 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS/H323 MCM
S26APU-12206= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS/H323 MCM
S26AR1K8-12206 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1K8-12206= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1K9-12206 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1K9-12206= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1P-12206 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26AR1P-12206= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26B-12206 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26B-12206= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26BHP-12206 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BHP-12206= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BP-12206 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26BP-12206= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26C-12206 Cisco 2600 Series IOS IP
S26C-12206= Cisco 2600 Series IOS IP
S26CH-12206 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CH-12206= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CHK8-12206 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHK8-12206= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHK9-12206 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHK9-12206= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CK8-12206 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CK8-12206= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CK9-12206 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CK9-12206= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CP-12206 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CP-12206= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CU-12206 Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26CU-12206= Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26E-12206 Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26E-12206= Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26AHK8-12205= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AHK9-12205 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AHK9-12205= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AK8-12205 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AK8-12205= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AK9-12205 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AK9-12205= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AP-12205 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26AP-12205= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26APU-12205 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS/H323 MCM
S26APU-12205= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS/H323 MCM
S26AR1K8-12205 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1K8-12205= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1K9-12205 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1K9-12205= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1P-12205 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26AR1P-12205= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26B-12205 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26B-12205= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26BHP-12205 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BHP-12205= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BP-12205 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26BP-12205= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26C-12205 Cisco 2600 Series IOS IP
S26C-12205= Cisco 2600 Series IOS IP
S26CH-12205 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CH-12205= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CHK8-12205 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHK8-12205= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHK9-12205 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHK9-12205= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CK8-12205 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CK8-12205= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CK9-12205 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CK9-12205= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CP-12205 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CP-12205= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CU-12205 Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26CU-12205= Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26E-12205 Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26E-12205= Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26ITP-12204MB9 Cisco 2600 Series IOS IP TRANSFER POINT
S26ITP-12204MB9= Cisco 2600 Series IOS IP TRANSFER POINT
S26ITPSG-12204MB9 Cisco 2600 Series IOS IP TRANSFER POINT (M3UA/SUA)
S26ITPSG-12204MB9= Cisco 2600 Series IOS IP TRANSFER POINT (M3UA/SUA)
S26ITP-12204MB8 Cisco 2600 Series IOS IP TRANSFER POINT
S26ITP-12204MB8= Cisco 2600 Series IOS IP TRANSFER POINT
S26ITPSG-12204MB8 Cisco 2600 Series IOS IP TRANSFER POINT (M3UA/SUA)
S26ITPSG-12204MB8= Cisco 2600 Series IOS IP TRANSFER POINT (M3UA/SUA)
S26ITP-12204MB7 Cisco 2600 Series IOS IP TRANSFER POINT (STP/M2PA)
S26ITP-12204MB7= Cisco 2600 Series IOS IP TRANSFER POINT (STP/M2PA)
S26ITPSG-12204MB7 Cisco 2600 Series IOS IP TRANSFER POINT (M3UA/SUA)
S26ITPSG-12204MB7= Cisco 2600 Series IOS IP TRANSFER POINT (M3UA/SUA)
S26ITP-12204MB6 Cisco 2600 Series IOS IP TRANSFER POINT (STP/M2PA)
S26ITPSG-12204MB6 Cisco 2600 Series IOS IP TRANSFER POINT (M3UA/SUA)
S26ITP-12204MB5 Cisco 2600 Series IOS IP TRANSFER POINT (STP/M2PA)
S26ITP-12204MB5= Cisco 2600 Series IOS IP TRANSFER POINT (STP/M2PA)
S26ITPSG-12204MB5 Cisco 2600 Series IOS IP TRANSFER POINT (M3UA/SUA)
S26ITPSG-12204MB5= Cisco 2600 Series IOS IP TRANSFER POINT (M3UA/SUA)
S26ITP-12204MB4 Cisco 2600 Series IOS IP TRANSFER POINT
S26ITP-12204MB4= Cisco 2600 Series IOS IP TRANSFER POINT
S26AHK8-12204T= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AHK9-12204T= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AK8-12204T= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AK9-12204T= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AP-12204T= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26AR1K8-12204T= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1K9-12204T= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1P-12204T= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26B-12204T= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26BHP-12204T= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BP-12204T= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26C-12204T= Cisco 2600 Series IOS IP
S26CH-12204T= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CHK8-12204T= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHK9-12204T= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CK8-12204T= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CK9-12204T= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CP-12204T= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CU-12204T= Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26E-12204T= Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26AHK8-12203= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AHK9-12203 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AHK9-12203= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AK8-12203 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AK8-12203= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AK9-12203 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AK9-12203= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AP-12203= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26APU-12203 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS/H323 MCM
S26APU-12203= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS/H323 MCM
S26AR1K8-12203 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1K8-12203= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1K9-12203 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1K9-12203= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1P-12203 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26AR1P-12203= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26B-12203 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26B-12203= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26BHP-12203 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BHP-12203= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BP-12203 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26BP-12203= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26C-12203 Cisco 2600 Series IOS IP
S26C-12203= Cisco 2600 Series IOS IP
S26CH-12203 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CH-12203= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CHK8-12203 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHK8-12203= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHK9-12203 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHK9-12203= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CK8-12203 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CK8-12203= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CK9-12203 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CK9-12203= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CP-12203 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CP-12203= ***OBSOLETE***Cisco2600SeriesIOSIPPLUS
S26CU-12203 Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26CU-12203= Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26E-12203 Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26E-12203= Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26AHK9-12202XT Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AHK9-12202XT= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AK9-12202XT Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AK9-12202XT= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AP-12202XT Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26AP-12202XT= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26BP-12202XT= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX PLUS
S26C-12202XT Cisco 2600 Series IOS IP
S26C-12202XT= Cisco 2600 Series IOS IP
S26CHK8-12202XT Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHK8-12202XT= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHK9-12202XT Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHK9-12202XT= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CK9-12202XT Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CK9-12202XT= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CP-12202XT Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CP-12202XT= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26AHK2-12108 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AHK2-12108= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AHL-12108 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AHL-12108= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AK2-12108 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AK2-12108= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AL-12108 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AL-12108= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AP-12108 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26AP-12108= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26AR1K2-12108 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1K2-12108= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1L-12108 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1L-12108= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1P-12108 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26AR1P-12108= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26B-12108 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26B-12108= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26BHP-12108 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BHP-12108= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BP-12108 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26BP-12108= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26C-12108 Cisco 2600 Series IOS IP
S26C-12108= Cisco 2600 Series IOS IP
S26CH-12108 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CH-12108= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CHK2-12108 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHK2-12108= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHL-12108 Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHL-12108= Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CK2-12108 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CK2-12108= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CL-12108 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CL-12108= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56

yuna_admirer
08-04-2003, 11:30
S26CP-12108 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CP-12108= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CU-12108 Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26CU-12108= Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26E-12108 Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26E-12108= Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26AHK2-12105T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AK2-12105T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AL-12105T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AP-12105T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26APU-12105T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS/H323 MCM
S26AR1K2-12105T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1L-12105T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1P-12105T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26B-12105T Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26BHP-12105T Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BP-12105T Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26C-12105T Cisco 2600 Series IOS IP
S26CH-12105T Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CHK2-12105T Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CK2-12105T Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CL-12105T Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CL-12105YD= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CP-12105T Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CP-12105YD= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CU-12105T Cisco 2600 Series IOS IP/H323
S26E-12105T Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26AHK2-12103T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AK2-12103T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AL-12103T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AP-12103T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26AR1K2-12103T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1L-12103T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1P-12103T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26B-12103T Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26BHP-12103T Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC/FW/IDS PLUS
S26BP-12103T Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26C-12103T Cisco 2600 Series IOS IP
S26CH-12103T Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CHK2-12103T Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHL-12103T Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CHL-12105T Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CK2-12103T Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CL-12103T Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CP-12103T Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26E-12103T Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26AHK2-12102T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26AHY-12102T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26AK2-12102T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 3DES
S26AL-12102T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AP-12102T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26AR1K2-12102T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 3DES
S26AR1L-12102T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS IPSEC 56
S26AR1P-12102T Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/SNASW PLUS
S26B-12102T Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26C-12102T Cisco 2600 Series IOS IP
S26CH-12102T Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS
S26CHK2-12102T Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES
S26CHL-12102T Cisco 2600 Series IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56
S26CK2-12102T Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES
S26CL-12102T Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CP-12102T Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26E-12102T Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26AL-12.0.25= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26ANL-12.0.25= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/APPN PLUS IPSEC 56
S26ANP-12.0.25= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/APPN PLUS
S26AP-12.0.25= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26B-12.0.25= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26BP-12.0.25= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26C-12.0.25= Cisco 2600 Series IOS IP
S26CL-12.0.25= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CP-12.0.25= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CW-12.0.25= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS 40
S26CY-12.0.25= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS 56
S26E-12.0.25= Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26AL-12.0.24 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AL-12.0.24= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26ANL-12.0.24 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/APPN PLUS IPSEC 56
S26ANL-12.0.24= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/APPN PLUS IPSEC 56
S26ANP-12.0.24 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/APPN PLUS
S26ANP-12.0.24= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/APPN PLUS
S26AP-12.0.24 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26AP-12.0.24= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26B-12.0.24 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26B-12.0.24= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26BP-12.0.24 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26BP-12.0.24= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26C-12.0.24 Cisco 2600 Series IOS IP
S26C-12.0.24= Cisco 2600 Series IOS IP
S26CL-12.0.24 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CL-12.0.24= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CP-12.0.24 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CP-12.0.24= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CW-12.0.24 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS 40
S26CW-12.0.24= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS 40
S26CY-12.0.24 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS 56
S26CY-12.0.24= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS 56
S26E-12.0.24 Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26E-12.0.24= Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26AL-12.0.23 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26ANL-12.0.23 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/APPN PLUS IPSEC 56
S26ANP-12.0.23 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/APPN PLUS
S26AP-12.0.23 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26B-12.0.23 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26BP-12.0.23 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26C-12.0.23 Cisco 2600 Series IOS IP
S26CL-12.0.23 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CP-12.0.23 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CW-12.0.23 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS 40
S26CY-12.0.23 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS 56
S26E-12.0.23 Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26AL-12.0.22 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26AL-12.0.22= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26ANL-12.0.22 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/APPN PLUS IPSEC 56
S26ANL-12.0.22= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/APPN PLUS IPSEC 56
S26ANP-12.0.22 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/APPN PLUS
S26ANP-12.0.22= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/APPN PLUS
S26AP-12.0.22 Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26AP-12.0.22= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26B-12.0.22 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26B-12.0.22= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26BP-12.0.22 Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26BP-12.0.22= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26C-12.0.22 Cisco 2600 Series IOS IP
S26C-12.0.22= Cisco 2600 Series IOS IP
S26CL-12.0.22 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CL-12.0.22= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CP-12.0.22 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CP-12.0.22= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CW-12.0.22 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS 40
S26CW-12.0.22= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS 40
S26CY-12.0.22 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS 56
S26CY-12.0.22= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS 56
S26E-12.0.22 Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26E-12.0.22= Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER
S26AL-12.0.21= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS IPSEC 56
S26ANL-12.0.21= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/APPN PLUS IPSEC 56
S26ANP-12.0.21= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE/APPN PLUS
S26AP-12.0.21= Cisco 2600 Series IOS ENTERPRISE PLUS
S26B-12.0.21= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC
S26BP-12.0.21= Cisco 2600 Series IOS IP/IPX/AT/DEC PLUS
S26C-12.0.21= Cisco 2600 Series IOS IP
S26CL-12.0.21= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 56
S26CP-12.0.21= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS
S26CW-12.0.21= Cisco 2600 Series IOS IP PLUS 40
S26E-12.0.21= Cisco 2600 Series IOS REMOTE ACCESS SERVER

yuna_admirer
08-04-2003, 11:35
Chỉ mới có một IOS cho con 2600 thôi , mà đã như vậy đó. Mà mổi IOS đều có config , syntax, feature khách nhau hết.

Những IOS này đều là Version mới ( gần như mới nhất). Và đều cùng một Version hết. Nhưng khi làm thì lại còn phải phân biệt giửa các IOS khác version với nhau nửa.

Lấy một ví dụ rất đơn giản :

R1--R2--R3

R1 và R2 chạy RIP. , R2 chỉ một Default Router sang R3. Trong các version cũ của IOS, thì R2 chỉ cần cấu hình default Router sang R3 , thì tự động RIP sẻ import cái default entry đó vào trong RIP update và advertise sang R1, thế nhưng các version mới của IOS ( bao nhiêu thì Yuna quên rồi) , nó lại đòi mình phải gỏ thêm lệnh Default-Information-Orriginated. Hix, nhưng mà như thế mới thấy được các anh đi trước đã học kỷ như thế nào.

chipchipzzz
11-04-2003, 14:24
Mình vừa mua một bộ Home_lab

Các Router 2500 thì 16M Flash 16M ram .
Vậy IOS nào có thể chạy IPsec , Firewall , CBWFQ được ?

Routers của bạn là 2500 làm sao cài IOS 2600 được

yuna_admirer
11-04-2003, 17:58
post lộn, sorry all .

dangquangminh
19-04-2003, 16:16
Yuna,

Với flash 16M và RAM 16M, Yuna có thể dùng phiên bản enterprise 12.2 with IPsec.

Với phiên bản này, bạn có thể thử hầu hết các công nghệ cho một kỳ thi CCIE.

Thân mến

robedan
21-04-2003, 15:17
Mình vừa mua một bộ Home_lab

Các Router 2500 thì 16M Flash 16M ram .
Vậy IOS nào có thể chạy IPsec , Firewall , CBWFQ được ?

Xin lỗi nhé, nhưng các bạn có thể cho mình biết:
- Home_lab: Có phải là phong Lab ở nhà không vậy? - một phòng thực hành về Mạng ở nhà, Có Router, Switch, Hup... (Đừng cười nhé, mình hỏi đôi khi hơi ngớ ngẫn nhưng mỗi câu hỏi sẽ chỉ xuất hiện một lần, ko lặp lại nữa)
- 16M Flash 16M ram: 16M Ram có phải là Ram của Router? Nó làm nhiệm vụ gì, phải chăng là chứa DATA ở đó trước khi được đóng gói và chuyện đi???. 16M Flash là gì? Flash là gì của Router? Nó giúp gì cho Router?
Mong được giúp đỡ chỏ kẻ kém hiểu biết này. (hì hì)

chipchipzzz
21-04-2003, 19:50
Hi, robedan

Các thành phần của Router (http://www.vnlabpro.com/modules.php?op=modload&name=phpBB2&file=viewtopic&t=17)

Bạn vào link trên để tìm hiểu về các thành phần của router

Chúc bạn thành công,

yuna_admirer
22-04-2003, 00:05
Robedan

Uhm, chính xác, homelab tức là Router và Switch mua để ở nhà để học đó bạn.

robedan
22-04-2003, 09:21
Cảm ơn các bác nhiều nhé! Tớ đã tương đối hiểu rồi. hì...

isp_hn
09-07-2003, 01:37
Biet duoc Part Number cua IOS ma khong biet chon cai nao ha ???
Chang hieu ong nay Post cai gi nua, kekekeke... chac "Chom" duoc Price List cua Cisco roi post linh tinh len day.....
kekekek..;. Chan

yuna_admirer
18-08-2003, 01:50
Hiện tại mình đang chạy

IOS 12.3 1a, hehehe, 16 M 16 Flash

Anh em nào cần thì chép cho (mong là Cisco hỏng fine)

ISP_HN nếu thích thì chép cho. Shock mình hoài .

heo
15-10-2003, 11:21
bộ bồ kô có account vào cisco đễ download IOS của nó sao ? 7206vxr/npe-g1 ở nhà tớ thì run ios 12.3 . latest release của cisco rồi .

heo
15-10-2003, 11:28
hêhê tự nhiên bồ đem cái cisco GPL rồi post mấy cái IOS làm chi ? IOS nào củng vậy thôi . nếu xài 2500 thì xài 2514, cần 2 cai AUI , nếu xài 2600 thì nên xài 3600, tại vì bây giờ giá 2600 bằng giá 3600 rồi . :) nhưng bạn là sale specialist mà chắc biết mấy cái đó rồi .

yuna_admirer
17-10-2003, 11:58
ặc ặc.

Cái bài này mình post lâu rồi. Mình viết nhầm 2600 thành 2500.
Wow, bạn có cái Internet Router 7206 hủh ? Cool hen . Của Cty hay là personal ?

yuna_admirer
17-10-2003, 11:59
Account CCO của tớ chưa đủ Priviliged để down IOS.

heo
18-10-2003, 11:26
o nhà xài as5400hpx , gọi voip rẽ rề .

Empty_heart
08-06-2004, 15:58
Tui thì chẳng biết gì về router 2500 cả, mà hình như nó là đồ cổ phải không bạn, sao tìm hoài chẳng thấy để biết mặt mũi nó ra sao ? Bạn mua ở đâu vậy ? Chỉ cho tui nha Yuna, Thanks.

blackdot
24-06-2004, 02:24
2500 cu lam roi, nhung bay gio cung co nguoi xai cho ccna. Loa.i de^? xa`i nhat la` 2514 . http://www.geocities.com/digler***/2514.jpg

dragon113
03-12-2004, 07:51
Hiện tại mình đang chạy

IOS 12.3 1a, hehehe, 16 M 16 Flash

Anh em nào cần thì chép cho (mong là Cisco hỏng fine)

ISP_HN nếu thích thì chép cho. Shock mình hoài .

Hi yuna_admirer,

IOS mà bạn có là bản IP or IP Plus vậy, nếu là IP Plus thì cho mình copy được không?

Thank

quannq
09-06-2005, 16:16
cho minh hoi mot chut lam sao de mua HOME_LAB day va mua o dau vay minh tim ma chua thay cac bac giup do minh voi
thanks