PDA

View Full Version : hỏi về Oraclevtnloc
22-03-2003, 20:52
các bạn cho mình hỏi cách import một file *.dmp từ Oracle 9 vao Oracle 8i được không? nếu đuợc làm cách nào? xin vui lòng chỉ giùm. Cảm ơn nhiều

ctr_alt_del
03-04-2003, 09:57
Thực hiện các bước như sau:
B1)Export từ DB 9i. Ghi nhớ sử dụng tiện ích import/export có phiên bản thích hợp.
B2)Tạo DB đích để chứa dữ liệu
B3)Tạo các tablespace, user,table trên DB đích.
B4) import dữ liệu với các logfile để có thể biết kết quả của các thao tác chuyển đổi dữ liệu. Các bảng vào được hoặc không vào được.
B5) Thực hiện các thay đổi thích hợp với các object không import được.

Bảng sau chỉ ra phải dùng version nào để import/export
Export From Import Into Use Exp/Imp
9.0.1 7.3.4 7.3.4
8.1.7
8.0.6

9.2 8.0.6 8.0.6
9.0.1
8.1.7

9.2 8.1.7 8.1.7
9.0.1

9.2 9.0.1 9.0.1


Tuy nhiên sử dụng import/ export thì tỉ lệ thành công không cao. Ta thường sử dụng các script d0900010.sql, d0801070.sql ... trong $ORACLE_HOME/rdbms/admin để thực hiện thao tác chuyển CSDL về version thấp hơn tỉ lệ thành công cao hơn

jungdt
11-04-2003, 15:05
Hãy sử dụng lệnh ngoài DOS

c:\>imp <các tham số> để import file dump vào CSLD ORacle
c:\>exp <các tham số> để import file dump vào CSLD ORacle

jungdt
11-04-2003, 15:10
Hãy viết một số các tool để convert kiểu dữ liệu từ 9i to 8i (đây là cách duy nhất). Theo nhà thiết kế CSDL thì những file không import được nguyên nhân là làm việc ở những môi trường khác (hay còn gọi là version mới hơn). Allright