PDA

View Full Version : Multi Boot CD cho nhiều hệ điều hành?xomcu
28-02-2003, 18:55
Multi Boot CD cho nhiều hệ điều hành?
Các Bạn giúp mình với, mình còn Ngu ngơ quá. Mình làm một Multi Boot CD. Khi boot Menu như sau (chiụ khó đọc để hiểu câu hỏi của mình nhé) :
...........................
Bootable Operating System:
print 1) Norton Security Administrator 2003. Antivirus for DOS Start
print 2) Antivirus of Boot Sector Start
print 3) Windows 2000 Advanced Server Setup
print 4) Windows XP Inclusiv SP1 Setup
print 5) Ghost 2003 Start print
print 6) PQ Partition Magic 8.0 Start
print 7) PQ Drive Image 8.0
print 8) Acronis True Drive Image 6.0 Start
print f) Boot from floppy
print q) Request for input / Eingabeaufforderung
print r) Reboot
print Esc) Boot from hard disk...(20 seconds timeout)
print Hit the key of your choice:
........
Mục 1:Mình dùng Boottable Original của Norton Security Administrator 2003
chạy tốt.
Mục 2: đây là chương trình trong 1 disk =1,44Mb (Mình Image disk này lại và cho Boot trong CD= OK)
Mục8: Ghost chạy dưới DOS. Original 1 disk=1,44Mb (mình Image disk này lại và cho Boot trong CD= OK)

Khó khăn chưa làm được.
01/ Mục 3 và 4 với mục đích: khi ấn số 3 thì sẽ setup windows 2000 còn ấn vào 4 thì sẽ setup Windows XP! Trong CD đệ đã copy I386 của win2000 vào ngăn win2k và I386 của XP vàp ngăn winxp
đường chọn để setup win2k trong Menu như sau:
“”
....
onkey 3 goto win2000

goto mainkey

:win2000
print Starting Windows 2000 A. Server Setup
run %CDROM%\win2k\I386\winnt.exe
getkey
goto start
.......
Cho winXP cũng tương tự như trên nhưng không chạy được? Vậy phải làm sao?
Có cách nào nén thật mạnh các file I386 của 2k và XP, tạo cho chúng Image?
Xin ai biết chỉ dẫn, Xin đừng giới thiệu link của các Website khác. Nghe nói có người làm 4 hệ điều hành trong 1 CD = 700 Mb? Vậy làm sao?
Chú ý trong Autoexec.bat thì %CDROM % là CDROM drive, tùy theo máy có nhiều Hard Drive và nó sẽ là D: hay M: ......

02/ Các mục 6,7 và 8 đều không hoạt động.
Mục 7: PQ Drive Image 8.0 Original gồm 2 Disk 1,44Mb. Mình đã Image lại với đuôi *.IMG và dùng winimage mở disk Image 1 có Boottable và vào Menu Image =>
Change format = Chọn Non-Standard Format => chọn DMF Cluster 2048 (mục đích là mở rộng độ lớn của Image (vì mặc định là 1.44Mb) để có thể Inject các file của Disk 2 vào đây!
Sau đó Inject các file của disk 2 của PQ Drive Image vào đó và Save lại.
Khi Boot bằng CD chọn mục 7 để cho chạy PQ Drive Image thì lỗi như sau:
Runing pqdi.img (đây là file image có chứa 2 disk của Pq Drive Image)
....
No –Emulation Type Image (RAW)
...
Label “Start” not found
Tại sao lại No –Emulation?
Có cách nào khắp phục? Làm sao để tạo ra một Boot Image cho một chương trình lớn hơn 1 disk 1.44Mb, như PQ Drive Image 8.0 (2 Disk) hay Acronis True Drive Image 6.0 (4 Disk)? Dùng chương trình nào? Và dùng ra sao? Ai biết xin vui lòng chỉ dẫn. Mình đã dùng các thiết bị như ISOBus, WinImage; WinISO; DI (dos)...

vinamin
18-08-2008, 11:40
Multi Boot CD cho nhiều hệ điều hành?
Các Bạn giúp mình với, mình còn Ngu ngơ quá. Mình làm một Multi Boot CD. Khi boot Menu như sau (chiụ khó đọc để hiểu câu hỏi của mình nhé) :
...........................
Bootable Operating System:
print 1) Norton Security Administrator 2003. Antivirus for DOS Start
print 2) Antivirus of Boot Sector Start
print 3) Windows 2000 Advanced Server Setup
print 4) Windows XP Inclusiv SP1 Setup
print 5) Ghost 2003 Start print
print 6) PQ Partition Magic 8.0 Start
print 7) PQ Drive Image 8.0
print 8) Acronis True Drive Image 6.0 Start
print f) Boot from floppy
print q) Request for input / Eingabeaufforderung
print r) Reboot
print Esc) Boot from hard disk...(20 seconds timeout)
print Hit the key of your choice:
........
Mục 1:Mình dùng Boottable Original của Norton Security Administrator 2003
chạy tốt.
Mục 2: đây là chương trình trong 1 disk =1,44Mb (Mình Image disk này lại và cho Boot trong CD= OK)
Mục8: Ghost chạy dưới DOS. Original 1 disk=1,44Mb (mình Image disk này lại và cho Boot trong CD= OK)

Khó khăn chưa làm được.
01/ Mục 3 và 4 với mục đích: khi ấn số 3 thì sẽ setup windows 2000 còn ấn vào 4 thì sẽ setup Windows XP! Trong CD đệ đã copy I386 của win2000 vào ngăn win2k và I386 của XP vàp ngăn winxp
đường chọn để setup win2k trong Menu như sau:
“”
....
onkey 3 goto win2000

goto mainkey

:win2000
print Starting Windows 2000 A. Server Setup
run %CDROM%\win2k\I386\winnt.exe
getkey
goto start
.......
Cho winXP cũng tương tự như trên nhưng không chạy được? Vậy phải làm sao?
Có cách nào nén thật mạnh các file I386 của 2k và XP, tạo cho chúng Image?
Xin ai biết chỉ dẫn, Xin đừng giới thiệu link của các Website khác. Nghe nói có người làm 4 hệ điều hành trong 1 CD = 700 Mb? Vậy làm sao?
Chú ý trong Autoexec.bat thì %CDROM % là CDROM drive, tùy theo máy có nhiều Hard Drive và nó sẽ là D: hay M: ......

02/ Các mục 6,7 và 8 đều không hoạt động.
Mục 7: PQ Drive Image 8.0 Original gồm 2 Disk 1,44Mb. Mình đã Image lại với đuôi *.IMG và dùng winimage mở disk Image 1 có Boottable và vào Menu Image =>
Change format = Chọn Non-Standard Format => chọn DMF Cluster 2048 (mục đích là mở rộng độ lớn của Image (vì mặc định là 1.44Mb) để có thể Inject các file của Disk 2 vào đây!
Sau đó Inject các file của disk 2 của PQ Drive Image vào đó và Save lại.
Khi Boot bằng CD chọn mục 7 để cho chạy PQ Drive Image thì lỗi như sau:
Runing pqdi.img (đây là file image có chứa 2 disk của Pq Drive Image)
....
No –Emulation Type Image (RAW)
...
Label “Start” not found
Tại sao lại No –Emulation?
Có cách nào khắp phục? Làm sao để tạo ra một Boot Image cho một chương trình lớn hơn 1 disk 1.44Mb, như PQ Drive Image 8.0 (2 Disk) hay Acronis True Drive Image 6.0 (4 Disk)? Dùng chương trình nào? Và dùng ra sao? Ai biết xin vui lòng chỉ dẫn. Mình đã dùng các thiết bị như ISOBus, WinImage; WinISO; DI (dos)...
Bác nói gì tớ chả hiểu ?