PDA

View Full Version : giup mình ve de an nay voi hoi pa con tot bung!phuongconuong
24-05-2007, 14:09
đề án này mình nghĩ rồi mà vẫn thấy bí help mình với nha!

tổ chức lưu trữ danh sách sinh viên trong cây nhị phân tìm kiếm mỗi nút bao gồm:
cấu trúc mỗi nút:

typedef struct binarytree{
char info;
node *pds;
binarytree *pleft;
binarytree *pright;
}bn_tree;
bn_tree *root;

danh sách con trỏ pds trỏ tới được định nghĩa như sau:

typedef struct tagnode{
char hoten[30];
int tuoi;
tagnode *pnext;
}node;

cây nhị phân tìm kiếm được tạo dựa trên mã ascii của bảng chữ cái.
mỗi nút của cây có 4 trường:
trường info chứa chữ cái a...z(char)
trường pleft và pright tro đến nút con trái và phai
trường pds trỏ dến nột danh sách liên kết con, chứa danh sách sinh viên có chữ cái đầu tiên là trường info trong cây nhị phân tìm kiếm

yêu cầu:
1. khởi tạo cây rỗng
2.nhập họ tên, tuổi cho từng sinh viên
3.sắp xếp theo thứ tự tuổi tăng dần trong danh sách son
4. thống kê số sinh viên co tên như nahu
5.thống kê số lượng sinh viên có độ tuổi
6. tìm sinh viên theo họ tên nếu có trả về con trỏ trỏ tới nút trong danh sách con(node)

phuongconuong
25-05-2007, 14:07
pà con đau roi!
help di nao!
2 tuan nua pai nop bai roi ma khong biet lam nhu the nao ca!
help me!

5diopt
08-06-2007, 14:35
đề án gì bèo thế! Tự viết lấy đi, nếu không là không giỏi được đâu, cố hén bạn!

Tia
09-06-2007, 20:08
đề án này mình nghĩ rồi mà vẫn thấy bí help mình với nha!

tổ chức lưu trữ danh sách sinh viên trong cây nhị phân tìm kiếm mỗi nút bao gồm:
cấu trúc mỗi nút:

typedef struct binarytree{
char info;
node *pds;
binarytree *pleft;
binarytree *pright;
}bn_tree;
bn_tree *root;

danh sách con trỏ pds trỏ tới được định nghĩa như sau:

typedef struct tagnode{
char hoten[30];
int tuoi;
tagnode *pnext;
}node;

cây nhị phân tìm kiếm được tạo dựa trên mã ascii của bảng chữ cái.
mỗi nút của cây có 4 trường:
trường info chứa chữ cái a...z(char)
trường pleft và pright tro đến nút con trái và phai
trường pds trỏ dến nột danh sách liên kết con, chứa danh sách sinh viên có chữ cái đầu tiên là trường info trong cây nhị phân tìm kiếm

yêu cầu:
1. khởi tạo cây rỗng
2.nhập họ tên, tuổi cho từng sinh viên
3.sắp xếp theo thứ tự tuổi tăng dần trong danh sách son
4. thống kê số sinh viên co tên như nahu
5.thống kê số lượng sinh viên có độ tuổi
6. tìm sinh viên theo họ tên nếu có trả về con trỏ trỏ tới nút trong danh sách con(node)

Khiếp, project to thế. Cái này toàn là cái cơ bản khi học về cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Tự làm lấy đi.