PDA

View Full Version : Xin Code MediaDephia
08-11-2006, 22:36
Em đang tập lập trình thử vài trang web , muốn thêm vào 1 bài hát dzô trang web nhưng hông biết cách :(
vậy pác nào biết cho em xin Code tạo object play nhạc... với nha
Thanks.

tanviet
19-11-2006, 09:15
bạn vào trang web nào có nhạc, xem source của nó, xong rồi copy và paste vào trang web của bạn, chỉnh sửa một chút (link bài hát) là xong thôi.

KulDuc
19-11-2006, 10:29
<object width="300" height="300" standby="Loading Microsoft Windows Media Player components..." codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,4,5,715" type="application/x-oleobject" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6">
<param value="URL media" name="URL">
<param value="1" name="rate">
<param value="0" name="balance">
<param value="0" name="currentPosition">
<param value="0" name="defaultFrame">
<param value="1" name="playCount">
<param value="-1" name="CursorType">
<param value="1" name="autoStart">
<param value="0" name="currentMarker">
<param value="-1" name="invokeURLs">
<param value="50" name="volume">
<param value="0" name="mute">
<param value="-1" name="stretchToFit">
<param value="0" name="windowlessVideo">
<param value="1" name="enabled">
<param value="0" name="fullScreen">
<param value="0" name="enableErrorDialogs">
<embed src="URL media" width="300" height="300" showstatusbar="1" showdisplay="0" autostart="1" showcontrols="1" name="v!Radio Live" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" type="application/x-mplayer2" ></embed></object>


Hỗ trợ đa số các trình duyệt, bạn có thể sửa lại theo nhu cầu của bạn.

metalscorpion
22-11-2006, 08:10
Code đầy đủ hơn


<object id="MediaOnline" width="290" height="280" classid="CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95" codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=5,1,52,701" standby="Loading Microsoft Windows Media Player components..." type="application/x-oleobject">
<param name="Filename" value="data/videos/shock17.com0001051105.wmv">
<param name="ShowControls" value="-1">
<param name="ShowDisplay" value="0">
<param name="ShowStatusBar" value="-1">
<param name="AutoSize" value="0">
<param name="AudioStream" value="-1">
<param name="AutoStart" value="-1">
<param name="AnimationAtStart" value="-1">
<param name="AllowScan" value="-1">
<param name="AllowChangeDisplaySize" value="-1">
<param name="AutoRewind" value="0">
<param name="Balance" value="0">
<param name="BaseURL" value="">
<param name="BufferingTime" value="5">
<param name="CaptioningID" value="">
<param name="ClickToPlay" value="-1">
<param name="CursorType" value="0">
<param name="CurrentPosition" value="-1">
<param name="CurrentMarker" value="0">
<param name="DefaultFrame" value="">
<param name="DisplayBackColor" value="0">
<param name="DisplayForeColor" value="16777215">
<param name="DisplayMode" value="0">
<param name="DisplaySize" value="4">
<param name="Enabled" value="-1">
<param name="EnableContextMenu" value="true">
<param name="EnablePositionControls" value="-1">
<param name="EnableFullScreenControls" value="0">
<param name="EnableTracker" value="-1">
<param name="InvokeURLs" value="-1">
<param name="Language" value="-1">
<param name="Mute" value="0">
<param name="PlayCount" value="1">
<param name="PreviewMode" value="0">
<param name="Rate" value="1">
<param name="SAMILang" value="">
<param name="SAMIStyle" value="">
<param name="SAMIFileName" value="">
<param name="SelectionStart" value="-1">
<param name="SelectionEnd" value="-1">
<param name="SendOpenStateChangeEvents" value="-1">
<param name="SendWarningEvents" value="-1">
<param name="SendErrorEvents" value="-1">
<param name="SendKeyboardEvents" value="0">
<param name="SendMouseClickEvents" value="0">
<param name="SendMouseMoveEvents" value="0">
<param name="SendPlayStateChangeEvents" value="-1">
<param name="ShowCaptioning" value="0">
<param name="ShowAudioControls" value="-1">
<param name="ShowGotoBar" value="0">
<param name="ShowPositionControls" value="-1">
<param name="ShowTracker" value="-1">
<param name="TransparentAtStart" value="0">
<param name="VideoBorderWidth" value="0">
<param name="VideoBorderColor" value="0">
<param name="VideoBorder3D" value="0">
<param name="Volume" value="1">
<param name="WindowlessVideo" value="0">
<embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"
src="data/videos/shock17.com0001051105.wmv"
EnableContextMenu="0"
DisplaySize="4"
playcount="1"
volume="-1"
showcontrols="1"
showdisplay="0"
showstatusbar="1"
height="300"
width="290">
</object>

Opera & FireFox support

mykenty
26-11-2006, 23:10
Bạn save as trang CAKHUCVIETNAM.COM về rồi lấy file playmusic.js truyền tên file vào là play thôi :)
Good luck!

activeboy_vn
03-12-2009, 20:34
xin cho hoi URL cua bai hat bo vao cho nao vay ban?