PDA

View Full Version : Unicode Optical Character RecognitionQuanN
20-09-2006, 11:54
Các bạn thử tìm hiểu và phát triển thêm để nhận dạng toàn bộ ký tự Việt.

http://www.codeproject.com/cs/algorithms/UnicodeOCR.asp