nhờ các bạn xem giúp mình bài giảng cách sử dụng chức năng Advanced Filter để rút trích dử liệu trong bảng tính Excel
http://www.youtube.com/watch?v=dNqQyFfeHls