Trang 1 / 12 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 111
 1. #1
  Tham gia
  08-07-2004
  Bài viết
  191
  Like
  0
  Thanked 14 Times in 14 Posts

  Office VBA, mỗi ngày một ví dụ....

  Vâng!
  Thưa các Quý vị, vào ddth tôi thấy nhiều câu hỏi về Office VBA quá, quả thật cũng có khá nhiều người như tôi vẫn đang mò mẫm về Access, Excel... để làm các ứng dụng của mình vì mục đích nào đó - cho mình hoặc cho người khác...
  Thiết nghĩ chúng ta có thể bắt đầu một chủ đề mới chuyên về Office VBA nhé, mỗi ngày một ví dụ mới về các thủ thuật.
  Nếu Quý vị đồng ý thì chúng ta cùng đóng góp để tất cả đều có thể bắt đầu học từ nhau những điều mình chưa biết để công việc sẽ ngày càng tiến triển...
  Nói thế thôi vậy không thì lại bảo là nhiều lời.
  '//////////Now...Start.......
  Hôm nay tôi bắt đầu với việc đưa thêm các mục menu mới vào Excel và tự động xoá khi thoát khỏi Excel nhé....
  ' Đoạn mã sau đây sẽ tạo ra một thực đơn mới trong thực đơn hệ thống của Excel, đồng thời tạo ra một thực đơn thấp hơn, khi nhấn vào sẽ thực thi một động tác ta quy định....
  Chép đoạn mã nguồn sau vào Code Module của Thisworkbook nhé
  '================================================
  Option Explicit

  Private Sub Workbook_Open()
  ' Để tạo được thực đơn, bạn phải tham chiếu đến thư viện đối tượng của
  ' Office - nhấn Tools chọn Reference và tìm thư viện đối tượng của Office

  Dim icmb As CommandBar
  Dim cbCtrPar As CommandBarControl, cbCtrChild As CommandBarControl
  Set icmb = Application.CommandBars("Worksheet Menu Bar")

  ' Đoạn này tớ làm để tắt thực đơn hệ thống mà thôi... nay chẳng dùng nữa
  'For Each cbCtrPar In iCmb.Controls
  ' cbCtrPar.Visible = False
  'Next

  ' Bắt đầu nhé
  Set cbCtrPar = icmb.Controls.Add(msoControlPopup, , , , True)
  ' Đặt tên và gán đuôi cho thực đơn...
  cbCtrPar.Caption = "Test"
  cbCtrPar.Tag = "Created"

  ' Tạo thực đơn con cho thực đơn trên
  Set cbCtrChild = cbCtrPar.Controls.Add(msoControlButton, 2091, , , True)

  ' Gán đuôi Tagf cho thực đơn để sử dụng sau này....
  cbCtrChild.Tag = "Created"
  ' Bây giờ gán hành động cho thực đơn đây (ta phải có một hàm trong module mới được, nếu không, thì nó chẳng chạy đâu.
  cbCtrChild.OnAction = "AssignmeNow"
  cbCtrChild.Caption = "Okay here is the test"
  Set icmb = Nothing
  Set cbCtrPar = Nothing
  End Sub

  Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
  ' Thủ tục này sẽ được kích hoạt khi đóng tài liệu, thực ra khi Excel thoát ra
  ' thực đơn vừa tạo sẽ bị xoá do ta đặt thuộc tính Temporary là true lúc
  ' tạo thực đơn ở phần trên
  Dim cbCtrPar As CommandBarControl
  Dim icmb As CommandBar
  ' Okay - ta phải tìm cái thực đơn vừa tạo và xoá nó nhé, bí quyết là
  ' thuộc tính tag ta đã đặt từ khi tạo thực đơn
  Set icmb = Application.CommandBars("Worksheet Menu Bar")

  'On Error Resume Next
  For Each cbCtrPar In icmb.Controls
  If cbCtrPar.Tag = "Created" Then
  cbCtrPar.Delete
  Exit For
  End If
  Next
  ' đoạn này để bật thực đơn hệ thống lại - nay cũng không dùng , hihi
  'For Each cbCtrPar In iCmb.Controls
  ' cbCtrPar.Visible = true
  'Next

  Set cbCtrPar = Nothing
  End Sub

  '///////////////////Đưa đoạn code này vào một Module mới nhé/////////
  Function AssignmeNow()
  MsgBox "Hello Dear"
  End Function
  Quote Quote

 2. Thành viên Like bài viết này:


 3. #2
  Tham gia
  08-07-2004
  Bài viết
  191
  Like
  0
  Thanked 14 Times in 14 Posts
  Ngại viết lại quá... Cái này dùng để in ra danh sách các số ID của Menubar trong Excel...

  Sub GetBtnID()
  Dim cmb As Object
  Dim iStr As String
  '' search through all commanbars...
  For Each cmb In Application.CommandBars
  iStr = iStr & PrintBtnID(cmb)
  Next
  WriteLog iStr
  End Sub

  Private Function PrintBtnID(iCb As Object) As String
  Dim iCtr As Object
  Dim RetStr As String
  For Each iCtr In iCb.Controls
  If hasSubControl(iCtr) Then
  '' recursive search as button may contain sub-control as well
  PrintBtnID = PrintBtnID & PrintBtnID(iCtr)
  Else
  RetStr = RetStr & iCtr.Caption & vbTab & iCtr.ID & vbCrLf
  End If
  Next
  PrintBtnID = RetStr
  End Function

  Private Sub WriteLog(iTxt As String)
  '' write all to a file...
  Dim txtString As String, FileNames As String
  FileNames = ThisWorkbook.Path & "\IDNumber.log"
  On Error GoTo ErrorChk
  Open FileNames For Append As #1
  Print #1, iTxt
  Close #1
  Exit Sub
  ErrorChk:
  Close #1
  End Sub

  Private Function hasSubControl(iCtr As Object) As Boolean
  Dim i As Long
  On Error GoTo ErrHandler
  i = iCtr.Controls.Count
  hasSubControl = True
  ErrHandler:
  End Function
  Được sửa bởi paulsteigel lúc 18:40 ngày 11-03-2005

 4. Thành viên Like bài viết này:


 5. #3
  Tham gia
  12-03-2004
  Bài viết
  40
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Thông tin Hỏi về cơ sở dữ liệu cho excel!

  Hi bác,

  Bài viết hay đấy, vì tớ ít nghiên cứu excel nên có nhiều điều để hỏi.

  Trong excel tạo một form+ list box.
  Tôi muốn lấy dữ liệu bên ngoài ví dụ một tập tin excel khác rồi đưa dữ liệu đó vào listbox của form. Tôi biết nó dùng ado để lấy dữ liệu. Ngặc một nổi phần help của excel không có hướng dẫn lấy dữ liệu từ bên ngoài mà chỉ trong book của excel mà thôi.

  Nếu bác biết hãy chia sẽ cùng anh em.

  Cám ơn bác nhiều.

 6. #4
  Tham gia
  08-07-2004
  Bài viết
  191
  Like
  0
  Thanked 14 Times in 14 Posts
  Ờ ờ.... cái này thì được....
  + Nếu bạn lấy dữ liệu từ file excel khác thì dễ quá..
  Đơn giản là thiết lập một kết nối với file Excel đó, xong đó là đọc các range của nó như là file excel bạn đang làm việc vậy....
  Ví dụ đây

  Option Explicit
  ' Add a listbox name listbox1 into the form, create an excel file with the sheet 1, a header row of Mynam and add some text there.

  Private Sub UserForm_Initialize()
  'AddFirstWay ' user internal excel connection
  AddSecondWay ' user DAO connection, you have to set reference to DAO 3.***
  End Sub

  Private Sub AddFirstWay()
  ' Okay connect the to other datasource here
  Dim Wrk As Workbook
  Dim wrsht As Worksheet
  ' assuming that data is in sheet1 of the workbook test
  ' in the same folder with current workbook
  Set Wrk = Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\Test.xls")
  Set wrsht = Wrk.Sheets("Sheet1")

  ' Initialize a range now
  Dim iRange As Range
  Dim curRange As Range
  Dim i As Long
  Set curRange = wrsht.Range("B2")
  While Not IsEmpty(curRange.Value)
  ListBox1.AddItem (curRange.Value)
  Set curRange = curRange.Offset(1)
  Wend
  Set curRange = Nothing
  Set wrsht = Nothing
  Wrk.Close
  End Sub

  Private Sub AddSecondWay()
  ' We use DAO Connection
  Dim dbs As Database
  Dim rcs As Recordset

  ' Initial the database object
  Set dbs = OpenDatabase(ThisWorkbook.Path & "\Test.xls", False, False, "Excel 8.0;HDR=YES;")
  'Dim iB As Object
  'For Each iB In dbs.TableDefs
  ' Debug.Print iB.Name
  'Next
  ' Now open the sheet
  Set rcs = dbs.OpenRecordset("SELECT [MyName] FROM [Sheet1$] where [MyName]<>'' Order by [MyName];")
  ' Add record to list
  While Not rcs.EOF
  ListBox1.AddItem (rcs.Fields("MyName"))
  rcs.MoveNext
  Wend
  rcs.Close
  dbs.Close
  End Sub

 7. Thành viên Like bài viết này:


 8. #5
  Tham gia
  12-03-2004
  Bài viết
  40
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Thông tin Hi

  Bác lấy đâu cuốn sách đó vậy,

  Hay đó.

  Nhưng chỉ có thể đưa một column vào thôi.
  tôi nghĩ thế này
  ' lay du lieu dua vao cot thu hai trong listbox

  me.listbox1.list(0,1)= rcs.Fields("MyName1"))

  MyName1 la lay trong sql field thu hai, dua vao no khong loop duoc day.
  ma khong co additem thi khng run duoc.

  Co cach nao duoc n cot vao listbox khong

  thanks bác rất nhiều nhiều

 9. #6
  Tham gia
  29-06-2003
  Location
  Ở..ở..ý quên mất rùi
  Bài viết
  261
  Like
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  Cái này hay đó, pác post nhiều nhiều lên 1 tí cho anh em học hỏi đi

 10. #7
  Tham gia
  08-07-2004
  Bài viết
  191
  Like
  0
  Thanked 14 Times in 14 Posts
  Thành thực xin lỗi quý vị, những cái này tôi đều lấy từ kinh nghiệm làm việc trước đây mà thôi cũng như từ một vài câu hỏi mà các bạn ở ttvnol cũng như ở đây đặt ra.
  Tuy nhiên có điều là tôi chỉ là dân Amateur nên việc trình bày các đoạn thủ tục đều không chuyên nghiệp ... hihi. Và biết đến đâu thì nói mò đến đó thôi.
  (VBA là cái mà tôi thích nhất)
  Vì thế, nếu có nhiều câu hỏi thì tôi sẽ lựa chọn và trả lời từng phần...
  Trở lại vấn đề của enemykill....

  "Nhưng chỉ có thể đưa một column vào thôi.
  tôi nghĩ thế này
  ' lay du lieu dua vao cot thu hai trong listbox

  me.listbox1.list(0,1)= rcs.Fields("MyName1"))"
  ' Với cách lấy trực tiếp từ range trong excel thì thế này
  ListBox1.ColumnCount = 4
  ListBox1.RowSource = "a1:d4"

  Còn lấy theo cách dùng DAO hoặc ADODB thì có khác tí tẹo, tôi không nói lại cách lấy dữ liệu nhé, chỉ đưa ra đây cách để làm thế nào điền dữ liệu vào listbox có nhiều cột một cách đơn giản nhất:

  Private Sub Testmulticolumn()
  'In: Just load data to a sample multi-dimension array...
  'out: set the list() property to the data charged array...

  Dim i, j, Rows As Single
  ' We have to be sure in advance how many columns should be added to the list (as we can only redeclare the second dimension of the array)
  Dim MyArray(2, 3) As String
  ' How many column, the list should have
  ListBox1.ColumnCount = 3
  ' this is to decide widths of colums in listbox
  ListBox1.ColumnWidths = "1 in;1 in;1 in"
  ' let's assuming that we have only 2 rows for fun...
  Rows = 2
  ' looping for adding data to the array
  For j = 0 To ListBox1.ColumnCount - 1
  For i = 0 To Rows - 1
  MyArray(i, j) = "Row " & i & ", Column " & j
  Next i
  Next j
  'Load MyArray into ListBox1
  ListBox1.List() = MyArray
  End Sub
  ' Cám ơn sự theo dõi của các quý vị...
  <<<<Quả thật mình không thích dịch lại cái comment vì trong IDE của VBA mình đánh tiếng việt Unicode không được nên dùng luôn tiếng ANh cho tiện, nếu các bạn không thích thì cho tôi biết một tiếng để lần sau không làm thế nữa ạ...??>>>>
  Được sửa bởi paulsteigel lúc 11:01 ngày 13-03-2005

 11. Thành viên Like bài viết này:


 12. #8
  Tham gia
  08-07-2004
  Bài viết
  191
  Like
  0
  Thanked 14 Times in 14 Posts
  Vâng bây giờ là phần chuyển đổi bảng mã...
  Tớ đã làm một công cụ chuyển đổi nhúng trong word hỗ trợ 17 bảng mã khác nhau, khá to, 250 KB, bận quá không làm tiếp được, nếu ai quan tâm muốn cùng đóng góp tiếp thì mail cho tớ.
  Bây giờ tớ chỉ đưa ra một công cụ chuyển đổi mã tcvn sang Unicode và ngược lại thôi (Cắt bớt chỉ làm việc với 75 nguyên âm mà tcvn có thôi)
  Không giải thích nhiều lắm ....
  Function ToUnicode(txtString As String, Optional isReversed As Boolean = False) As String
  ' This function will do the conversion of text string into unicode
  Dim iStr As String, repTxt As String, mText As String
  Dim i As Long, j As Long
  Dim iUnicode As Variant ' array to keep unicode char set
  Dim iTCVN As Variant ' array to keep TCVN char set
  Dim iProcList() As String ' array to keep what to convert

  'parse the parameter into this local variable
  iStr = txtString
  mText = txtString

  If fLang = "E" Then GoTo fExit
  iUnicode = Array(225, 224, 7843, 227, 7841, 259, 7855, 7857, 7859, 7861, 7863, 226, _
  7845, 7847, 7849, 7851, 7853, 233, 232, 7867, 7869, 7865, 234, 7871, 7873, 7875, _
  7877, 7879, 237, 236, 7881, 297, 7883, 243, 242, 7887, 245, 7885, 244, 7889, 7891, _
  7893, 7895, 7897, 417, 7899, 7901, 7903, 7905, 7907, 250, 249, 7911, 361, 7909, _
  432, 7913, 7915, 7917, 7919, 7921, 253, 7923, 7927, 7929, 7925, 273, 193, 192, 195, _
  258, 194, 212, 416, 431, 272)

  iTCVN = Array(184, 181, 182, 183, 185, 168, 190, 187, 188, 189, 198, 169, 202, 199, 200, _
  201, 203, 208, 204, 206, 207, 209, 170, 213, 210, 211, 212, 214, 221, 215, 216, 220, _
  222, 227, 223, 225, 226, 228, 171, 232, 229, 230, 231, 233, 172, 237, 234, 235, 236, _
  238, 243, 239, 241, 242, 244, 173, 248, 245, 246, 247, 249, 253, 250, 251, 252, 254, _
  174, 193, 192, 195, 161, 162, 164, 165, 166, 167)

  ' Re-enlarge the array
  ReDim iProcList(1, 133)
  ' process the vowel only and convert to asc code
  For i = 1 To Len(mText)
  repTxt = Mid(mText, i, 1)
  If AscW(repTxt) > 122 Then
  iStr = Replace(iStr, repTxt, "[" & AscW(repTxt) & "]")
  mText = Replace(mText, repTxt, " ")
  ' write the processed list
  iProcList(1, j) = "[" & AscW(repTxt) & "]"
  If isReversed Then
  iProcList(0, j) = GetElementNo(AscW(repTxt), iUnicode)
  Else
  iProcList(0, j) = GetElementNo(AscW(repTxt), iTCVN)
  End If
  j = j + 1
  End If
  Next
  If j = 0 Then
  ToUnicode = txtString
  Exit Function
  End If
  ReDim Preserve iProcList(1, j - 1)
  ' now convert to unicode
  For i = 0 To UBound(iProcList, 2)
  If isReversed Then
  iStr = Replace(iStr, iProcList(1, i), ChrW(iTCVN(Val(iProcList(0, i)))))
  Else
  iStr = Replace(iStr, iProcList(1, i), ChrW(iUnicode(Val(iProcList(0, i)))))
  End If
  Next
  fExit:
  ToUnicode = iStr
  End Function

  Private Function GetElementNo(iTxt As Long, iObj As Variant) As String
  Dim i As Long
  For i = 0 To UBound(iObj)
  If iTxt = iObj(i) Then
  GetElementNo = CStr(i)
  Exit For
  End If
  Next
  End Function

  ‘ đây cũng là một câu hỏi các bạn ở box khác đang hỏi, nên tiên đây tôi post luôn để đỡ phải trả lời nhiều .. hihi
  Nay kính thư
  Được sửa bởi paulsteigel lúc 09:30 ngày 15-03-2005

 13. Thành viên Like bài viết này:


 14. #9
  Tham gia
  08-07-2004
  Bài viết
  191
  Like
  0
  Thanked 14 Times in 14 Posts
  I. Trả lời câu hỏi của bạn Hùng
  Tôi gửi kèm phần trả lời bạn hungdhb để mọi người tiện tham khảo cách kết nối với word bằng Access hoặc VB.
  Quote Được gửi bởi hungdhb
  Cảm ơn bạn đã chỉ cho tôi giao tiếp VB và word.Tôi đã hiểu.Tôi đã làm theo bạn hướng dẫn.Khi chạy chương trình thì mỗi khi ghi data từ biến mystring vào word thì chương trình lại hỏi save as để mình phải nhập tên file cần lưu vào. Sau đó nó tự động đóng file đó lại và chỉ còn cửa sổ word trắng (không có file nào hiển thị cả). Tôi muốn mỗi khi chương trình ghi dữ liệu từ biến mystring vào file word, nó sẽ tự động lưu vào “C: \doc” với tên file là ngày giờ lúc đó kèm theo tên form hiện hành.Sau đó chương trình sẽ tự động mở file đó ra xem luôn. Nếu vậy thì tôi phải sửa ntn trong đoạn code đó, bạn giúp tôi với. Xin cảm ơn rất nhiều.
  À, sao khi chạy tôi không thấy word tự động prỉnpiview cho mình thấy mặc dù mình đã có viết lệnh wrdDoc.PrintPreview

  Option Explicit
  Dim wrdApp As Word.Application
  Dim wrdDoc As Word.Document
  Public Sub WordAutomate()
  'Dim wrdApp As Object
  'Dim wrdDoc As Object
  'Dim wrdSelection As word.Selection
  Dim wrdSelection As Word.Selection
  Dim myString As String
  Set wrdApp = CreateObject("Word.application")

  wrdApp.Visible = False
  myString = "A test for word Automation"
  Set wrdDoc = wrdApp.Documents.Add

  wrdDoc.Select

  Set wrdSelection = wrdApp.Selection
  wrdSelection.TypeText myString
  wrdDoc.PrintPreview
  wrdDoc.Close

  End Sub
  '//////////////////////////////////////////////////////
  ' Create a form and three buttons
  ' Then you paste the following code.... all you will see
  ' Assuming that we are using access as the IDE.
  Option Explicit
  Dim wrdApp As Object
  Dim wrdDoc As Object

  Sub WordAutomate(TxtToInsert As String)
  Dim wrdSelection As Object
  Dim myString As String
  Set wrdApp = CreateObject("Word.application")
  wrdApp.Visible = True
  Set wrdDoc = wrdApp.Documents.Add
  wrdDoc.Select
  Set wrdSelection = wrdApp.Selection
  wrdSelection.Text = TxtToInsert
  End Sub

  Private Sub cmdClose_Click()
  wrdDoc.SaveAs currentproject.Path & "\" & Me.Name & Format(Now, "dd_mm_yyyy") & ".doc"
  wrdDoc.Close
  Set wrdDoc = Nothing
  wrdApp.quit
  End Sub

  Private Sub cmdOpen_Click()
  WordAutomate "This is the test"
  End Sub

  Private Sub cmdPreview_Click()
  wrdDoc.PrintPreview
  End Sub
  '//////////////////////////////////////////////////////
  'Nay kính thư...

  II. Cách tạo menubar trong access
  Tạo menubar trong access là một công việc khá thú vị. Hiện tại theo tôi biết thì có 2 cách cơ bản để tạo ra menubar trong access.
  + Dùng Macro với Addmenuitem (tôi không dùng nữa vì cũng không thích cách này lắm)
  + Dùng Code. Tôi sẽ giới thiệu cách này, (các bạn nên xem ví dụ trong file access kèm theo nhé)
  '////////////////////////////////////////
  Bắt đầu:
  + Tạo ra bảng có chứa các menu mà ta định chế tác.
  + Thực thi đoạn mã tạo menu.
  (Để có thêm chi tiết về bảng dữ liệu, các bạn download ví dụ về nhé)
  Sub CreateMenubar()
  ' Tạo Toolbar
  CreateMenubar "VDPToolBar", 0
  ' Tạo Menubar
  CreateMenubar "VDP Man", , False
  ' Tạo PopMenu
  CreateMenubar "VDPPop", 2
  End sub

  Private Sub CreateMenubar(mnuBar As String, Optional iType As Long = 1, Optional DontCreate As Boolean = True)
  Dim i As Long
  ' Create menubar
  Dim mnuRcs As Recordset
  Dim iCmb As CommandBar
  Dim cbCtrPar As Object
  Dim cbCtrChild As CommandBarControl
  ' Start creating the menu
  If Not DontCreate Then
  Set iCmb = CommandBars.Add(Name:=mnuBar, Position:=IIf(iType = 2, msoBarPopup, msoBarTop), MenuBar:=IIf(iType = 0 Or iType = 2, False, True), Temporary:=False)
  Else
  Set iCmb = CommandBars(mnuBar)
  End If

  ' Initialized recordset
  Set mnuRcs = CurrentDb.OpenRecordset("Select * from SysMenu where MenubarName='" & mnuBar & "' And [Tag] is null Order by [Order];")

  With mnuRcs
  While Not .EOF
  If IsNull(.Fields("BaseIndex")) Then
  Set cbCtrPar = iCmb.Controls.Add(msoControlPopup, , , , False)
  cbCtrPar.Caption = .Fields("MnuCaptionV")
  cbCtrPar.Tag = .Fields("AccessLevel")
  Else
  If iType <> 1 Then Set cbCtrPar = CommandBars(mnuBar)
  If .Fields("Action") = "import" Then
  Set cbCtrChild = cbCtrPar.Controls.Add(msoControlButton, .Fields("SysMenuID"), , , False)
  Else
  Set cbCtrChild = cbCtrPar.Controls.Add(msoControlButton, , , , False)
  If .Fields("Action") <> "" Then cbCtrChild.OnAction = .Fields("Action")
  End If
  cbCtrChild.Caption = .Fields("MnuCaptionV")
  cbCtrChild.Tag = .Fields("AccessLevel")
  cbCtrChild.BeginGroup = .Fields("Group")
  ' depend on type of bar, we can set the button face here
  If iType = 0 Then
  If Not IsNull(.Fields("SysMenuID")) Then
  CommandBars(CStr(.Fields("SysMenu"))).Controls(.Fi elds("SysMenuID")).CopyFace
  cbCtrChild.PasteFace
  End If
  cbCtrChild.Style = 3
  End If
  End If
  .MoveNext
  Wend
  .Close
  End With
  If iType <> 2 Then
  iCmb.Position = msoBarTop
  iCmb.Protection = msoBarNoChangeVisible + msoBarNoCustomize + msoBarNoResize + msoBarNoChangeDock
  iCmb.Visible = True
  End If
  Set iCmb = Nothing
  Set cbCtrPar = Nothing
  Set cbCtrChild = Nothing
  End Sub

  Function MenuBarExist(mnuBarName As String) As Boolean
  ' Cái này để xác định xem menubar có tồn tại không
  Dim mnuBar As Object
  ' Check for wherether toolbar M is installed
  For Each mnuBar In Application.CommandBars
  If mnuBar.Name = mnuBarName Then
  MenuBarExist = True
  Exit Function
  End If
  Next
  End Function

  Sub SetAccesslevel(mnuBarName As String, iLevel As Integer)
  Dim mnuBar As CommandBar
  Set mnuBar = CommandBars(mnuBarName)
  SetAccess mnuBar, iLevel
  Set mnuBar = Nothing
  End Sub

  Private Sub SetAccess(Mnb As Object, iLevel As Integer)
  ' Cái này để hiển thị các menubar tại các mức truy cập khác nhau
  Dim obj As Object
  For Each obj In Mnb.Controls
  If HasSubControl(obj) Then SetAccess obj, iLevel
  If InStr(obj.Tag, CStr(iLevel)) <> 0 Then obj.Visible = True Else obj.Visible = False
  Next
  End Sub
  ' Nếu các bạn có yêu cầu gì thêm thì gửi thư cho tôi nhé. ngocdd@itprog.gov.vn
  Attached Files
  Được sửa bởi paulsteigel lúc 12:50 ngày 17-03-2005

 15. Thành viên Like bài viết này:


 16. #10
  Tham gia
  08-07-2004
  Bài viết
  191
  Like
  0
  Thanked 14 Times in 14 Posts
  Mỗi một tập tin mdb đều có một số thuộc tính đặc biệt, theo đó các thuộc tính này nếu được điều chỉnh sẽ mang lại một ảnh hưởng nhất định đến cách “cư xử” của tập tin, một số thuộc tính cơ bản loại này thường không thể tác động trước khi ta tiến hành thủ tục tạo lập nó. Sau đây là tên một số thuộc tính cơ bản (tôi tạm dich tên thuộc tính sau dấu”/”):
  AppTitle / Tiêu đề của ứng dụng
  AppIcon / Đường dẫn của biểu tượng
  StartupShowDBWindow / Khi khởi thộng hiển thị cửa sổ Database
  StartupShowStatusBar / Khi khởi động hiển thị thanh trạng thái
  AllowShortcutMenus / Cho phép hiển thị thực đơn khi nhấn trái chuột
  AllowFullMenus / Cho phép hiển thị tất cả các thực đơn
  AllowBuiltInToolbars / Cho phép hiển thị các thanh công cụ hệ thống
  AllowToolbarChanges / Cho phép thay đổi thanh công cụ
  AllowBreakIntoCode / Cho phép xem mã nguồn
  AllowSpecialKeys / Cho phép nhấn phím đặc biệt (F11/ Alt + F11...)
  AllowBypassKey / Cho phép nhấn phím trượt
  Riêng các thuộc tính 1 và 2 thì ta cần có kiểu dữ liệu truyền cho nó là ký tự còn các thuộc tính còn lại, tham số truyền vào chỉ là true hoặc false.
  Sau đây là đoạn mã nguồn thực thi:
  ‘/////////////////////////////////////////
  Sub SetStartupProperties()
  ‘ Tôi dùng trong hệ thống của mình một bảng cung cấp các giá trị thuộc tính cũng như tên thuộc tính/ để sử dụng được mã nguồn này, bạn nên tạo ra một bảng có cấu trúc trường như trong câu lệnh sql sau:
  ‘Create Table Config(ID Integer, PropertyName Text(150), PropertyValue Text(150), Type Integer);
  ‘Sau đó thêm các giá trị thuộc tính trên đây vào bảng này
  Dim dbs As RecordSet
  Const DB_Text As Long = 10
  Const DB_Boolean As Long = 1
  Set dbs = CurrentDb.OpenRecordset("Select * from Config Where [Type]=1")
  ' Việc này chỉ làm thay đổi thuộc tính của CSDL
  While Not dbs.EOF
  If dbs.Fields(1) = "AppIcon" Then
  ChangeProperty dbs.Fields(1), DB_Text, CurrentProject.Path & "\" & dbs.Fields(2)
  Else
  ChangeProperty dbs.Fields(1), IIf(dbs.Fields(1) = "AppTitle", DB_Text, DB_Boolean), dbs.Fields(2)
  End If
  dbs.MoveNext
  Wend
  Application.RefreshTitleBar
  dbs.Close
  End Sub

  Function ChangeProperty(strPropName As String, varPropType As Variant, varPropValue As Variant) As Integer
  ‘ Hàm này dùng để thay đổi giá trị thuộc tính, nếu gặp lỗi thì nó sẽ tạo ra thuộc tính của CSDL (vì trên thực tế thuộc tính này chưa được tạo ra)
  Dim dbs As Object, prp As Variant
  Const conPropNotFoundError = 3270

  Set dbs = CurrentDb
  On Error GoTo Change_Err
  dbs.Properties(strPropName) = varPropValue
  ChangeProperty = True

  Change_Bye:
  Exit Function

  Change_Err:
  If Err = conPropNotFoundError Then ' Không thấy thuộc tính này.
  Set prp = dbs.CreateProperty(strPropName, _
  varPropType, varPropValue)
  dbs.Properties.Append prp
  Resume Next
  Else
  ' Lỗi không xác định được.
  ChangeProperty = False
  Resume Change_Bye
  End If
  End Function
  ‘ Bạn có thể dùng cách này để ngăn cản sự truy cập theo cách thông thường đến cơ sở dữ liệu của bạn. Tuy nhiên, một số thuộc tính chỉ thay đổi và kích hoạt sau lần khởi động thứ 2 của cơ sở dữ liệu.

 17. Thành viên Like bài viết này:


Trang 1 / 12 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •