Hiển thị kết quả từ 1 đến 1 / 1
 1. #1
  Tham gia
  28-08-2010
  Location
  Đăk lăk
  Bài viết
  6
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Bài tập java về nhập liệu từ bàn phím!

  1. Viết chương trình kiểm tra giá trị một số N nhập vào là chẵn hay lẻ.
  import java.io.*;
  public class ChanLe {
  public static void main (String[] args) throws Exception{
  int n;
  BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  System.out.print("Nhap n can xem chan hay le: ");
  n=Integer.parseInt(in.readLine());
  if(n%2==0){
  System.out.print("so :"+n+"la so chan");
  }
  else{
  System.out.print("so : "+n+" la so le");
  }
  }
  }

  [=========> Bổ sung bài viết <=========]

  2. Viết một chương trình hiển thị tổng các bội số của 7 nằm giữa 1 và 100.
  public class TongBoiSoCua7 {
  public static void main (String[] args){
  int tong=0;
  int dem=0;
  for(int i=1;i<=100;i++)
  if(i%7==0){
  tong= tong+i;
  dem=dem+1;
  }
  System.out.println("tong boi so cua 7 tu 1 den 100 la: " +tong);
  System.out.println("vay co '"+dem+"' so la boi so cua 7 tu 1 den 100\n");
  System.out.println("gom cac so:\n");
  for(int i=1;i<=100;i++)
  if(i%7==0)
  {
  System.out.print(","+i);
  }
  }
  }


  [=========> Bổ sung bài viết <=========]

  3.Viết chương trình in ra tất cả các số nguyên từ 0 đến 10, bỏ qua 3, 4, 5.

  import java.io.*;
  public class InSoNguyen {
  public static void main (String[] args) throws Exception {
  int so;
  System.out.println("cac so nguyen tu 0 den 10 tru cac so 3,4,5 la: ");
  for(int i=0;i<=10;i++)
  if((i<=2)|(i>=6))
  {
  so=i;
  System.out.print(","+so);
  }
  }
  }


  [=========> Bổ sung bài viết <=========]

  4. Viết chương trình tính giai thừa một số.

  import java.io.*;
  public class GiaiThua {
  public static void main (String[] args) throws Exception {
  int gt=1;
  int gthua,n;
  BufferedReader in =new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  System.out.print("Nhap n de tinh giai thua: ");
  n=Integer.parseInt(in.readLine());
  for(int i=1;i<=n;i++){
  gt=gt*i;
  }
  gthua=gt;
  System.out.print("giai thua cua "+n+" la:"+gthua);
  }
  }


  [=========> Bổ sung bài viết <=========]

  5. Viết chương trình để cộng bảy số hạng của dãy sau: 1!+2!+3!………
  import java.io.*;
  public class Cong7soHang {
  public static void main (String[] args) throws Exception{
  int n,tong=0;
  int gt=1;
  BufferedReader in=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  System.out.print("Nhap n de tinh tong cac gia thua tu 1-n:");
  n=Integer.parseInt(in.readLine());
  for(int i=1;i<=n;i++)
  { gt=gt*i;
  tong= gt+tong;
  }
  System.out.print("tong cac so tu 1! den "+n+ " ! la:"+tong);
  }
  }


  [=========> Bổ sung bài viết <=========]

  6. Viết chương trình tính tổng: S = 1+1/2!+1/3!+.......+1/N!
  import java.io.*;
  public class TinhTongGT {
  public static void main (String[] args) throws Exception{
  int n;
  double gt=1;
  double tong=0;
  BufferedReader in= new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  System.out.print("Nhap n de tinh tong co dang 1+(1/2)!+..+(1/n!): ");
  n=Integer.parseInt(in.readLine());
  for(int i=1;i<=n;i++)
  { gt = gt*i;
  tong=tong+(1/gt);
  }
  System.out.print("tong cac gt co dang 1+(1/2)!+..+(1/n!): "+tong);
  }


  [=========> Bổ sung bài viết <=========]

  7. Viết chương trình tính tổng: S= 1 + 1/(1+2!) + 1/(1+2!+3!) +........+1/(1+2!+....N!)
  import java.io.*;
  public class TongGTThapPhan {
  public static void main (String[] args) throws Exception{
  int gt=1,n;
  double tong=0;
  double s=0;
  BufferedReader in=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  System.out.print("Nhap n de tinh tong co dang 1+(1/(1+2!)+..+1/(1+2!+3!):\n===>");
  n=Integer.parseInt(in.readLine());
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
  gt=gt*i;
  tong=tong+gt;
  s=s+(1/tong);
  }
  System.out.println("Vay tong cua '"+n+"'co dang 1+(1/(1+2!)+..+1/(1+2!+3!)la: \n===>"+s);
  }
  }

  [=========> Bổ sung bài viết <=========]


  8. Viết chương trình tính tổng các số chẵn trong đoạn [a, b] (a, b nhập từ bàn phím,).
  import java.io.*;
  public class TongChan {
  public static void main (String[] args) throws Exception{
  int a,b;
  int tong=0;
  BufferedReader in=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

  System.out.print("Nhap a: ");
  a=Integer.parseInt(in.readLine());
  System.out.print("Nhap b: ");
  b=Integer.parseInt(in.readLine());
  for(int i=a;i<=b;i++)

  if(i%2==0)
  {
  tong=i+tong;

  }
  System.out.println("Tong cac so chan tu '"+a+" den '"+b+" la:\n "+tong);
  System.out.println("Gom cac so:");
  for(int i=a;i<=b;i++)

  if(i%2==0)
  {
  System.out.print(","+i);
  }
  }

  [=========> Bổ sung bài viết <=========]

  9. Viết chương trình kiểm tra xem N có phải là số nguyên tố không.
  import java.util.*;
  public class SoNguyenTo {
  public static void main (String[] args) throws Exception{
  Scanner sc=new Scanner(System.in);
  int n;
  System.out.print("Nhap n de xem no co phai la so ng to khong:");
  n=sc.nextInt();
  if((n==0)|(n==1))
  {
  System.out.print("so '"+n+"' khong phai la so ng to");
  }
  if(n==2)
  {
  System.out.print("so 2 la so ng to");
  }
  if((n>2)&&(n%2==0))
  {
  System.out.print("so '"+n+"'khong phai la so ngyen to ");
  }
  else{
  System.out.print("so '"+n+"'la so nguyen to ");
  }
  }
  }

  [=========> Bổ sung bài viết <=========]


  10. Viết chương trình tính tổng các số nguyên tố nhỏ hơn 100.
  public class TongCacSoNguyenTo {
  public static void main (String[] args) throws Exception{
  int tong=0;
  for(int i=2;i<=100;i++)
  if(i%2!=0)
  {
  tong=i+tong;
  }
  tong=tong+2;
  System.out.print("tong cac so nguyen to nho hon 100 la:"+tong);
  }
  }

  [=========> Bổ sung bài viết <=========]

  11. Viết chương trình nhập vào mảng 1 chiều và tính tổng các số chẵn/lẽ trong mảng.
  import java.io.*;
  import java.util.*;
  public class TongMang {
  public static void main (String[] args) throws Exception{
  int n;
  int tongchan=0,tongle=0;
  BufferedReader in= new BufferedReader (new InputStreamReader(System.in));
  System.out.print("Nhap so phan tu trong mang n:");
  n=Integer.parseInt(in.readLine());
  int a[]=new int[n];
  int i;
  for(i=0;i<n;i++)
  { System.out.print("nhap a["+i+"]: ");
  a[i]=Integer.parseInt(in.readLine());
  }
  for(i=0;i<n;i++)

  if(a[i]%2==0)
  {
  tongchan=tongchan+a[i];
  }
  else
  {
  tongle=tongle+a[i];
  }
  System.out.println("Tong cac so 'chan' trong mang:"+tongchan);
  System.out.println("Tong cac so 'le' trong mang la:"+tongle);
  }
  }

  [=========> Bổ sung bài viết <=========]

  12. Viết chương trình nhập mảng gồm n số nguyên, tìm số nguyên nhỏ nhất và lớn nhất có trong mảng
  import java.io.*;
  public class MinMax {
  public static void main (String[] args) throws Exception{
  int n,min,max;
  BufferedReader in=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  System.out.print("Nhap so phan tu co trong mang n: ");
  n=Integer.parseInt(in.readLine());
  int a[]=new int[n];
  int i;
  for(i=0;i<n;i++)
  {
  System.out.print("Nhap a["+i+"]: ");
  a[i]=Integer.parseInt(in.readLine());
  }
  min=a[0];
  max=a[0];

  for(i=0;i<n;i++)
  {

  if(a[i]<min)
  {
  min=a[i];
  }
  else
  {
  max=a[i];
  }
  }
  System.out.println("So nho nhat la: "+min);
  System.out.println("So lon nhat la: "+max);
  }
  }

  [=========> Bổ sung bài viết <=========]

  13.Viết chương trình nhập mảng gồm n số nguyên và một số nguyên x, kiểm tra xem x có xuất hiện trong mảng hay không?
  import java.io.*;
  public class KiemTraX {
  public static void main (String[] args) throws Exception{
  int x,n;
  int thoat=0;
  BufferedReader in=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  System.out.print("nhap so phan tu trong mang n:");
  n=Integer.parseInt(in.readLine());
  int a[]=new int[n];
  int i;
  for(i=0;i<n;i++)
  {
  System.out.print("Nhap a["+i+"]: ");
  a[i]=Integer.parseInt(in.readLine());
  }
  System.out.print("Nhap so can tim x: ");
  x=Integer.parseInt(in.readLine());
  for(i=0;i<n;i++)
  {
  if(x==a[i])
  {
  System.out.print("So '"+x+"' co trong day");
  thoat=1;
  }
  }
  if(thoat==0){

  System.out.print("So '"+x+"'khong co trong day");
  }
  }
  }

  [=========> Bổ sung bài viết <=========]

  14.Viết chương trình nhập vào mảng 1 chiều các số nguyên và sắp xếp mảng giảm/tăng dần. In mảng đã sắp ra màn hình.
  import java.io.*;
  public class TangGiamMang
  {
  static void tangdan(int a[],int n)
  {
  int t;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  for(int j=i+1;j<=n;j++)
  if(a[i]>a[j])
  {
  t=a[i];
  a[i]=a[j];
  a[j]=t;
  }
  }
  static void giamdan(int a[],int n)
  {
  int t;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  for(int j=i+1;j<=n;j++)
  if(a[i]<a[j])
  {
  t=a[i];
  a[i]=a[j];
  a[j]=t;
  }

  }
  public static void main (String[] args) throws Exception{
  int n;
  BufferedReader in=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  System.out.print("Nhap so phan tu co trong mang: ");
  n=Integer.parseInt(in.readLine());
  int a[]=new int[n+1];
  int i,j;
  for(i=1;i<=n;i++)
  {

  System.out.print("Nhap a["+i+"]: ");
  a[i]=Integer.parseInt(in.readLine());
  }
  tangdan(a,n);
  System.out.print("Day so tang dan: ");
  for(i=1;i<=n;i++)
  System.out.print(a[i]+" ");
  System.out.println();
  giamdan(a,n);
  System.out.print("Day so giam dan: ");
  for(i=1;i<=n;i++)
  System.out.print(a[i]+" ");
  }

  [=========> Bổ sung bài viết <=========]

  15. Viết chương trình nhập vào mảng 1 chiều và kiểm tra xem các phần tử có tăng/giảm dần không.
  import java.io.*;
  public class KiemTraTangGiam {
  public static void main (String[] args) throws Exception{
  int n,kt=0,kt1=0;
  BufferedReader in=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  System.out.print("Nhap so phan tu de n :");
  n=Integer.parseInt(in.readLine());
  int a[] =new int[n+1];
  int i,j;
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
  System.out.print("Nhap phan tu thu "+i+":");
  a[i]=Integer.parseInt(in.readLine());
  }
  for (i=1;i<n;i++)
  {
  if(a[i]<= a[i+1])
  {
  kt=1;
  }
  else{
  kt=0;
  i=n;
  }
  }
  for (i=1;i<n;i++)
  {
  if(a[i]>= a[i+1])
  {
  kt1=1;
  }
  else{
  kt1=0;
  i=n;
  }
  }
  if(kt==1){
  System.out.print("Day so vua nhap co gia tri tang dan ");
  }
  if(kt1==1){
  System.out.print("Day so vua nhap co gia tri giam dan");
  }
  if((kt==0)&&(kt1==0)){
  System.out.print("Day vua nhap 'khong' co thu tu ");
  }
  }
  }

  [=========> Bổ sung bài viết <=========]

  16. Viết chương trình tính tổng các số nguyên tố trong mảng 1 chiều.
  import java.io.*;
  public class TongNgToDenN {
  public static void main (String[] args) throws Exception{
  int n,tong=0;
  BufferedReader in=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  System.out.print("Nhap so phan tu trong mang n:");
  n=Integer.parseInt(in.readLine());
  int a[]=new int[n+1];
  int i;
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
  a[i]=i;
  }
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
  if((a[i]>2)&&(a[i]%2!=0))
  {
  tong=tong+a[i];
  }
  }
  tong=tong+2;
  System.out.print("Tong cac so nguyen to trong mang tu 1 den "+n+" la: "+tong);
  }
  }

  [=========> Bổ sung bài viết <=========]

  17.Viết chương trình tính tổng các số chẵn có trong mảng 1 chiều.

  import java.io.*;
  public class TongChanMang {
  public static void main (String[] args) throws Exception{
  int n,tongchan=0;
  BufferedReader in=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  System.out.print("Nhap so phan tu trong mang n :");
  n=Integer.parseInt(in.readLine());
  int a[]=new int[n+1];
  int i;
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
  System.out.print("Nhap a["+i+"]:");
  a[i]=Integer.parseInt(in.readLine());
  }
  for(i=1;i<=n;i++)

  if(a[i]%2==0)
  {
  tongchan=tongchan+a[i];
  }
  System.out.print("Tong so chan trong mang la:"+tongchan);
  }
  }

  [=========> Bổ sung bài viết <=========]

  18) Viết chương trình tính tổng các số lẻ có trong mảng 1 chiều.
  import java.io.*;
  public class TongLemang {
  public static void main (String[] args) throws Exception{
  int n,tongle=0;
  BufferedReader in=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  System.out.print("Nhap so phan tu trong mang n :");
  n=Integer.parseInt(in.readLine());
  int a[]=new int[n+1];
  int i;
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
  System.out.print("Nhap a["+i+"]:");
  a[i]=Integer.parseInt(in.readLine());
  }
  for(i=1;i<=n;i++)
  if(a[i]%2!=0)
  {
  tongle=tongle+a[i];
  }
  System.out.print("Tong so chan trong mang la:"+tongle);
  }
  }

  [=========> Bổ sung bài viết <=========]

  19) Viết chương trình nhập vào một mảng các số nguyên, tính tổng các số nguyên tố có trong mảng. (có sử dụng hàm KTNT)
  import java.io.*;
  public class TongSoNgToMang {
  public static void main (String[] args) throws Exception{
  int n,tong=0;
  BufferedReader in=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  System.out.print("Nhap so phan tu trong mang n:");
  n=Integer.parseInt(in.readLine());
  int a[]=new int[n+1];
  int i;
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
  System.out.print("Nhap a["+i+"]");
  a[i]=Integer.parseInt(in.readLine());
  }
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
  if((a[i]>2)&&(a[i]%2!=0))
  {
  tong=tong+a[i];
  }
  }
  tong=tong+2;
  System.out.print("Tong cac so nguyen to trong mang tu 1 den "+n+" la: "+tong);

  }

  }

  [=========> Bổ sung bài viết <=========]

  Bài 19 mình không hiểu cho lắm ! bạn nào có đáp án hay hơn cho các bài trên thì post lên cho moi người tham khảo nhé!!
  Được sửa bởi lequangvudl lúc 08:15 ngày 25-10-2010 Reason: Bổ sung bài viết
  Quote Quote

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •