Em chưa dùng BB bao giờ, ai cho em biết công dụng của em ý với